Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Compago AB

Information 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 186 15 062 12 914 8 707
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 52 24 30 85
Total omsättning 15 238 15 086 12 944 8 792
Rörelsens kostnader 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 121
Handelsvaror 405 565 668 0
Övriga externa kostnader 1 173 1 135 1 354 1 003
Personalkostnader 9 350 8 974 7 395 5 158
Avskrivningar 24 23 17 11
Summa rörelsekostnader -10 952 -10 697 -9 434 -6 293
Rörelseresultat 4 267 4 388 3 505 2 499
Resultat 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Resultat före skatt 4 270 4 390 3 495 2 497
Skatt 922 974 784 555
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 265 4 386 3 504 2 498
Årets resultat 3 348 3 416 2 711 1 943
Jämförelsestörande poster 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 265 4 386 3 504 2 498
Bokslutsdispositioner 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 4 -9 -1
Balansräkning 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 33 56 79 34
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 33 56 79 34
Finansiella anläggningstillgångar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa anläggningstillgångar 33 56 79 34

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Kundfordringar 3 837 3 797 1 912 2 025
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 27
Övriga kortfristiga fordringar 824 308 2 306 540
Summa kortfristiga fordringar 4 661 4 105 4 218 2 592
Kassa och bank 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 012 6 614 4 013 2 792
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa omsättningstillgångar 12 673 10 720 8 231 5 385
Summa tillgångar 12 706 10 776 8 310 5 419

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Balanserat resultat 5 085 3 169 1 958 1 315
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -300
Årets resultat 3 348 3 416 2 711 1 943
Summa fritt eget kapital 8 433 6 585 4 669 2 958
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa eget kapital 8 483 6 635 4 719 3 008
Summa obeskattade reserver 8 13 17 8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Skulder till kreditinstitut, korta 6 0 0 0
Leverantörsskulder 212 93 270 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 998 4 035 3 304 2 288
Summa kortfristiga skulder 4 216 4 128 3 574 2 404
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Summa eget kapital och skulder 12 706 10 776 8 310 5 419

Noter

2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Antal anställda 12 11 10 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 000 1 500 1 500 1 000
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10
Kassalikviditet (%) 300,59 % 259,67 % 230,30 % 223,96 %
Soliditet (%) 66,81 % 61,66 % 56,94 % 55,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,24 % 66,01 % 74,06 % 82,88 %
Riskbuffert (%) 33,54 % 40,67 % 42,15 % 46,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,07 % 29,11 % 27,13 % 28,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0