Nyckeltal för Coffeelounge Stockholm AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 391 11 492 11 092 11 747
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 299 682 141
Total omsättning 17 391 12 791 11 774 11 888
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 908 7 141 6 631 7 495
Övriga externa kostnader 2 432 1 854 1 975 1 883
Personalkostnader 3 958 3 014 2 687 2 268
Avskrivningar 4 44 46 47
Summa rörelsekostnader -17 302 -12 053 -11 339 -11 693
Rörelseresultat 7 705 422 187
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 85 470 352 123
Skatt 33 106 93 37
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -87 642 352 123
Årets resultat 51 363 259 87
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 94 64 70 63
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -87 642 352 123
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 172 -172 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 11 22
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 11 22
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 5 39 73
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 5 39 73
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 5 50 96

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 837 1 928 1 416 1 576
Summa varulager 2 837 1 928 1 416 1 576
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 345 997 442 762
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 305 388 248 187
Summa kortfristiga fordringar 2 650 1 385 690 949
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 20 1 823 911 360
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 507 5 135 3 018 2 884
Summa tillgångar 5 508 5 141 3 068 2 980

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 638 275 15 -71
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 51 363 259 87
Summa fritt eget kapital 689 638 274 16
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 739 688 324 66
Summa obeskattade reserver 0 172 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 131 200 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 716 1 791 1 122 764
Summa långfristiga skulder 716 1 922 1 322 770
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 680 102 100 64
Leverantörsskulder 1 660 815 442 1 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 712 1 442 879 551
Summa kortfristiga skulder 4 052 2 359 1 421 2 145
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 508 5 141 3 068 2 980

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 6 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 800 500 500 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 800 500 500 150
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 680 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 65,89 % 135,99 % 112,67 % 61,03 %
Soliditet (%) 13,42 % 15,85 % 10,56 % 2,21 %
Avkastning på eget kapital (%) -11,77 % 78,80 % 108,64 % 186,36 %
Riskbuffert (%) -1,84 % 12,25 % 11,20 % 4,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,04 % 5,03 % 2,54 % 0,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord