Nyckeltal för Coeli Investment Management AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 107 358 18 543 4 991 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 107 358 18 543 4 991 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 900 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 74 278 6 321 5 061 1 875
Personalkostnader 16 919 6 713 136 199
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -91 197 -13 934 -5 197 -2 074
Rörelseresultat 16 162 4 608 -206 -2 074
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 20 032 9 094 61 709 6 234
Skatt 2 704 960 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 20 032 9 094 61 709 6 234
Årets resultat 14 167 8 132 67 095 6 234
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 385 2 690 0 8 326
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 310 1 144 56 505 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 13 6 18
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 032 9 094 61 709 6 234
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -3 160 0 5 387 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 385 2 690 0 8 326
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 000 674 500 5 080
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 794 2 119 2 548 6 883
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 794 2 119 2 548 6 883

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 8 873 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 103 946 89 990 68 492 12 563
Övriga kortfristiga fordringar 1 418 2 926 3 369 119
Summa kortfristiga fordringar 114 237 92 916 71 861 12 682
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 187 0 8 324 5 372
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 114 424 92 916 80 184 18 054
Summa tillgångar 119 218 95 035 82 733 24 936

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 20 827 12 695 8 599 2 127
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 167 8 132 67 095 6 234
Summa fritt eget kapital 34 994 20 827 75 694 8 361
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 35 044 20 877 75 744 8 411
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 916 289 324 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 68 255 65 089 5 196 16 511
Övriga kortfristiga skulder 13 003 8 781 1 468 12
Summa kortfristiga skulder 84 174 74 159 6 988 16 525
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 119 218 95 035 82 733 24 936

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 10 861 4 468 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 449 1 966 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 1 609 1 609 1 609
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 1 609 1 609 1 609
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 63 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 135,94 % 125,29 % 1 147,47 % 109,25 %
Soliditet (%) 29,39 % 21,97 % 91,55 % 33,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,16 % 43,56 % 81,47 % 74,12 %
Riskbuffert (%) 16,80 % 9,57 % 74,51 % 24,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,66 % 48,97 % 1 236,29 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 987 745 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!