Koncernredovisning för Coeli Holding AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 536 318 325 699 189 407 183 670
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 536 318 325 699 189 407 183 670
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 223 564 60 670 57 294 66 671
Personalkostnader 186 502 141 808 109 124 94 295
Avskrivningar 10 092 10 639 9 742 2 082
Summa rörelsekostnader -420 158 -213 117 -176 160 -163 048
Rörelseresultat 116 085 111 468 4 769 20 622
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 750 914 287 628 79 590 38 678
Skatt 32 457 20 908 3 334 6 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 750 914 287 628 79 590 38 678
Årets resultat 718 457 261 260 76 663 32 578
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 980 1 484 1 500 1 170
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 061 3 871 2 205 1 388
Övriga finansiella kostnader 0 0 650 6 562
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 750 914 287 628 79 590 38 678
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 -5 460 407 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 1 050 9 878
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 233 3 229 6 289 8 304
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 233 3 229 7 339 18 182
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 28 748 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 841 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 26 600 333 36 553 315
Summa materiella anläggningstillgångar 26 600 29 922 36 553 315
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 700 865 156 948 152 878 84 168
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 055 330 286 015 152 878 84 168
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 085 160 319 167 196 770 102 664

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 475 6 880 3 169 19
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 232 761 365 572 50 360 94 161
Summa kortfristiga fordringar 237 236 372 452 53 529 94 180
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 215 324 57 909 35 064 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 452 560 430 360 88 593 94 180
Summa tillgångar 1 537 720 749 527 285 363 196 844

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 120 120 120 0
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 120 120 120 0
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 309 592 178 575 118 762 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 470 0 0 0
Årets resultat 718 457 225 541 62 782 0
Summa fritt eget kapital 1 029 519 404 116 181 544 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 029 640 404 236 181 664 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 63 5 118 6 075 8 197
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 37 707 52 007 33 685 4 486
Summa långfristiga skulder 37 707 52 007 33 685 4 486
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 250 000 120 000 0 0
Leverantörsskulder 2 720 2 144 755 1 974
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 217 590 166 023 63 186 37 504
Summa kortfristiga skulder 470 310 288 167 63 941 39 478
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 537 720 749 527 285 363 196 844

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 97 87 79 84
Löner till styrelse & VD 17 632 11 364 17 003 16 419
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 95 475 74 106 55 349 48 847
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 39 677 30 952 31 341 28 161
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 100 000 0 0 0
Summa säkerheter 100 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 96,23 % 149,34 % 138,55 % 238,56 %
Soliditet (%) 66,96 % 53,93 % 63,66 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 72,93 % 71,15 % 43,81 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 47,90 % 37,75 % 25,97 % 5,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 138,70 % 87,12 % 40,51 % 16,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 166 982 916 777
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 099 2 018 1 210 1 183
Personalkostnader 219 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 318 -2 018 -1 210 -1 183
Rörelseresultat -3 318 -2 018 -1 210 -1 183
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 76 553 80 628 28 840 3 094
Skatt 8 411 613 23 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 76 553 80 628 28 840 3 094
Årets resultat 68 142 82 378 31 283 3 094
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 653 918 469 499
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 021 998 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 31
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 76 553 80 628 28 840 3 094
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 2 363 2 466 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 207 15 229 31 763 22 636
Summa finansiella anläggningstillgångar 131 303 138 308 113 326 81 559
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 131 303 138 308 113 326 81 559

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 120 122 124 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 239 211 103 688 44 105 30 146
Övriga kortfristiga fordringar 104 147 121 657 8 448 1 257
Summa kortfristiga fordringar 343 478 225 467 52 677 31 403
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 147 864 28 408 1 255 20 564
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 491 342 253 875 53 932 51 967
Summa tillgångar 622 646 392 183 167 258 133 526

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 120 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 79 075 57 995 51 712 57 460
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 470 0 0 0
Årets resultat 68 142 82 379 31 283 3 094
Summa fritt eget kapital 148 687 140 374 82 995 60 554
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 148 807 140 494 83 115 60 674
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 122 122 23 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 14 000 18 000 2 879 2 879
Summa långfristiga skulder 14 000 18 000 2 879 2 879
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 150 000 120 000 0 0
Leverantörsskulder 1 0 27 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 305 397 112 437 80 549 69 652
Övriga kortfristiga skulder 4 318 1 130 664 319
Summa kortfristiga skulder 459 716 233 567 81 240 69 971
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 622 646 392 183 167 258 133 526

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 307 75 0 117
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 100 000 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 000 30 000 10 000 8 842
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 106,88 % 108,69 % 66,39 % 74,27 %
Soliditet (%) 23,90 % 35,82 % 49,69 % 45,44 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,44 % 57,39 % 34,70 % 5,10 %
Riskbuffert (%) 12,14 % 20,42 % 17,24 % 2,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!