Koncernredovisning för Coeli Holding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 536 318 325 699 189 407
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 536 318 325 699 189 407
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 223 564 60 670 57 294
Personalkostnader 0 186 502 141 808 109 124
Avskrivningar 0 10 092 10 639 9 742
Summa rörelsekostnader 0 -420 158 -213 117 -176 160
Rörelseresultat 0 116 085 111 468 4 769
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 0 750 914 287 628 79 590
Skatt 0 32 457 20 908 3 334
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 750 914 287 628 79 590
Årets resultat 0 718 457 261 260 76 663
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 980 1 484 1 500
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 7 061 3 871 2 205
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 650
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 750 914 287 628 79 590
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -5 460 407
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 1 050
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 3 233 3 229 6 289
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 3 233 3 229 7 339
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 28 748 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 841 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 26 600 333 36 553
Summa materiella anläggningstillgångar 0 26 600 29 922 36 553
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 700 865 156 948 152 878
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 055 330 286 015 152 878
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 1 085 160 319 167 196 770

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 4 475 6 880 3 169
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 232 761 365 572 50 360
Summa kortfristiga fordringar 0 237 236 372 452 53 529
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 215 324 57 909 35 064
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 0 452 560 430 360 88 593
Summa tillgångar 0 1 537 720 749 527 285 363

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 0 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 0 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 0 309 592 178 575 118 762
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 470 0 0
Årets resultat 0 718 457 225 541 62 782
Summa fritt eget kapital 0 1 029 519 404 116 181 544
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 0 1 029 640 404 236 181 664
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 63 5 118 6 075
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 37 707 52 007 33 685
Summa långfristiga skulder 0 37 707 52 007 33 685
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 250 000 120 000 0
Leverantörsskulder 0 2 720 2 144 755
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 217 590 166 023 63 186
Summa kortfristiga skulder 0 470 310 288 167 63 941
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 0 1 537 720 749 527 285 363

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 97 87 79
Löner till styrelse & VD 0 17 632 11 364 17 003
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 95 475 74 106 55 349
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 39 677 30 952 31 341
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 100 000 0 0
Summa säkerheter 0 100 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 96,23 % 149,34 % 138,55 %
Soliditet (%) 0,00 % 66,96 % 53,93 % 63,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 72,93 % 71,15 % 43,81 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 47,90 % 37,75 % 25,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 138,70 % 87,12 % 40,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 1 166 982 916
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Coeli Holding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 823 3 099 2 018 1 210
Personalkostnader 438 219 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 261 -3 318 -2 018 -1 210
Rörelseresultat -2 261 -3 318 -2 018 -1 210
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 25 678 76 553 80 628 28 840
Skatt 286 8 411 613 23
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 678 76 553 80 628 28 840
Årets resultat 17 770 68 142 82 378 31 283
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 420 3 653 918 469
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 766 3 021 998 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 678 76 553 80 628 28 840
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -7 622 0 2 363 2 466
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 60 171 10 207 15 229 31 763
Summa finansiella anläggningstillgångar 182 329 131 303 138 308 113 326
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 182 329 131 303 138 308 113 326

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 122 120 122 124
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 280 259 239 211 103 688 44 105
Övriga kortfristiga fordringar 0 104 147 121 657 8 448
Summa kortfristiga fordringar 280 381 343 478 225 467 52 677
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 765 147 864 28 408 1 255
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 292 146 491 342 253 875 53 932
Summa tillgångar 474 475 622 646 392 183 167 258

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 120 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 43 636 79 075 57 995 51 712
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 470 0 0
Årets resultat 17 770 68 142 82 379 31 283
Summa fritt eget kapital 61 406 148 687 140 374 82 995
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 61 526 148 807 140 494 83 115
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 122 122 122 23
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 10 000 14 000 18 000 2 879
Summa långfristiga skulder 10 000 14 000 18 000 2 879
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 318 625 150 000 120 000 0
Leverantörsskulder 833 1 0 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 77 997 305 397 112 437 80 549
Övriga kortfristiga skulder 5 371 4 318 1 130 664
Summa kortfristiga skulder 402 826 459 716 233 567 81 240
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 474 475 622 646 392 183 167 258

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 333 307 75 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 350 000 100 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 350 000 100 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 20 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 18 625 0 0 0
Utdelning 0 50 000 30 000 10 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 72,52 % 106,88 % 108,69 % 66,39 %
Soliditet (%) 12,97 % 23,90 % 35,82 % 49,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,74 % 51,44 % 57,39 % 34,70 %
Riskbuffert (%) 5,14 % 12,14 % 20,42 % 17,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!