Nyckeltal för Coeli Gamlestaden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 519 6 550 6 690 6 089
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 2 0 0
Total omsättning 6 540 6 552 6 690 6 089
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 433 1 911 1 630 1 539
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 2 262 886 859 858
Summa rörelsekostnader -5 695 -2 797 -2 489 -2 397
Rörelseresultat 845 3 755 4 201 3 692
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -575 1 488 3 175 2 162
Skatt 555 489 328 466
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 889 1 488 3 175 2 884
Årets resultat -1 130 999 1 202 1 695
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 910 7 14
Externa ränteintäkter 0 1 4 0
Räntekostnader till koncernföretag 327 0 235 72
Externa räntekostnader 2 407 3 178 802 750
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 889 1 488 3 175 2 884
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -1 645 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 314 0 0 -722
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 86 451 20 836 21 722 21 868
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 177 1 150 1 048 253
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 628 21 986 22 770 22 121
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 45 949 46 055 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 45 949 46 055 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 87 628 67 935 68 825 22 121

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 3 0 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 217 909 0 50
Övriga kortfristiga fordringar 618 443 603 393
Summa kortfristiga fordringar 836 1 355 603 463
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 192 2 898 1 927 1 826
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 028 4 253 2 530 2 289
Summa tillgångar 88 656 72 188 71 355 24 410

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 005 8 022 6 820 5 124
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 31 000 0 0 0
Årets resultat -1 130 999 1 202 1 695
Summa fritt eget kapital 33 875 9 021 8 022 6 819
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 34 875 10 021 9 022 7 819
Summa obeskattade reserver 1 997 3 311 3 311 3 311
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 41 625 57 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 859 0 1 007 11 800
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 46 484 57 000 1 007 11 800
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 250 0 57 000 0
Leverantörsskulder 129 89 109 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 399 651 0 80
Övriga kortfristiga skulder 522 1 116 906 1 283
Summa kortfristiga skulder 5 300 1 856 58 015 1 479
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 88 656 72 188 71 355 24 410

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 57 000 57 000 57 000 26 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 57 000 57 000 57 000 26 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 19,40 % 229,15 % 4,36 % 154,77 %
Soliditet (%) 41,00 % 17,26 % 16,06 % 42,03 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,20 % 11,94 % 27,70 % 28,11 %
Riskbuffert (%) -4,27 % 1,14 % 4,17 % 9,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -70,92 % -25,80 % 31,96 % 33,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!