Nyckeltal för Coeli Beta I AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 4 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 212 424 11
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -8 -216 -424 -11
Rörelseresultat -8 -216 -424 -11
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -4 193 -3 988 -966 -40
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 193 -3 988 -966 -40
Årets resultat -4 185 -3 772 -966 -40
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 182 0 64 8
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 1 952 603 37
Externa räntekostnader 3 205 0 3 0
Övriga finansiella kostnader 1 162 1 820 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 193 -3 988 -966 -40
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 8 216 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 43 702 0 0 3 200
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 69 115 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 44 289 33 608 46 729 14 189
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 44 289 33 608 46 729 14 189

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 9 825 0 33
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 413
Summa kortfristiga fordringar 0 9 825 0 446
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 279 285 23
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 16 10 104 285 469
Summa tillgångar 44 305 43 712 47 014 14 658

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 412 534 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 3 550 1 500 40
Årets resultat -4 185 -3 772 -966 -40
Summa fritt eget kapital 1 227 312 534 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 277 362 584 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 19 400 39 400 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 3 401 46 430 14 570
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 19 400 42 801 46 430 14 570
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 5 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 22 635 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 993 544 0 38
Summa kortfristiga skulder 23 628 549 0 38
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 44 305 43 712 47 014 14 658

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,07 % 1 840,44 % 0,00 % 1 234,21 %
Soliditet (%) 2,88 % 0,83 % 1,24 % 0,34 %
Avkastning på eget kapital (%) -328,35 % -1 101,66 % -165,41 % -80,00 %
Riskbuffert (%) -9,76 % -9,20 % -2,07 % -0,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!