Nyckeltal för Coeli Asset Management AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 184 026 332 378 136 718 77 583
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 811 5 361 7 335 7 252
Total omsättning 190 837 337 739 144 053 84 835
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 141 885 268 910 97 503 64 038
Personalkostnader 49 177 50 306 42 790 35 851
Avskrivningar 495 378 2 289 461
Summa rörelsekostnader -191 557 -319 594 -142 582 -100 350
Rörelseresultat -720 18 145 1 471 -15 514
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -717 17 055 753 -12 175
Skatt 0 3 839 747 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -717 17 055 753 -15 478
Årets resultat -521 13 216 3 275 -12 174
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 47 0 0 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 21 6 4 21
Övriga finansiella kostnader 567 1 146 969 86
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -717 17 055 753 -15 478
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 196 0 3 270 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 3 303
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 910
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 1 050
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 546 1 988 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 546 1 988 0 1 960
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 131 183 262 386
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 131 183 262 386
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 63 3 017 4 016
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 63 3 017 4 016
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 677 2 235 3 278 6 362

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 641 1 649 1 476 1 352
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 118 945 145 310 114 193 59 088
Övriga kortfristiga fordringar 30 221 32 810 152 236 24 302
Summa kortfristiga fordringar 150 807 179 769 267 905 84 742
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 204 1 475 0 5
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 162 011 181 244 267 905 84 747
Summa tillgångar 163 688 183 478 271 183 91 109

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 750 1 750 1 750 1 750
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 250 250 250 250
Summa bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 45 513 32 297 18 019 13 194
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 11 000 17 000
Årets resultat -521 13 216 3 275 -12 174
Summa fritt eget kapital 44 992 45 513 32 294 18 020
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 46 992 47 513 34 294 20 020
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 65 0 721
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 223 0
Summa långfristiga skulder 0 0 223 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 962 1 260 1 303 68
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 288 20 794 133 399 42 912
Övriga kortfristiga skulder 92 444 113 847 101 964 27 388
Summa kortfristiga skulder 116 694 135 901 236 666 70 368
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 163 688 183 478 271 183 91 109

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 33 34 33 35
Löner till styrelse & VD 0 0 0 2 597
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 545
Löner till övriga anställda 33 536 36 259 30 221 21 786
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 13 771 12 832 11 409 10 587
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 138,83 % 133,36 % 113,20 % 120,43 %
Soliditet (%) 28,71 % 25,90 % 12,65 % 21,97 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,53 % 35,90 % 2,20 % -77,31 %
Riskbuffert (%) -0,58 % 9,08 % 0,23 % -17,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,71 % 4,78 % -0,16 % -20,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 016 1 066 916 697
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!