Nyckeltal för Coeli Alfa II AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Total omsättning 2 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 17 64 177
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 -17 -64 -177
Rörelseresultat 0 -17 -64 -177
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -1 215 -2 761 -5 044 -9 871
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 215 -2 761 -5 044 -9 871
Årets resultat -1 215 -2 744 -4 980 -9 694
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -6 196
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 417 148
Externa ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 893 2 665 2 859 2 017
Externa räntekostnader 0 79 2 538 1 634
Övriga finansiella kostnader 322 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 215 -2 761 -5 044 -9 871
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 17 64 177
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -6 196
Fordringar på koncern- och intresseföretag 12 263 0 0 20 900
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 80 160
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 566 18 765 173 628 175 998
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 31 566 18 765 173 628 175 998

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 10 395
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 8 118
Summa kortfristiga fordringar 0 0 8 10 513
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 23 27 41 19 826
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 23 27 49 30 339
Summa tillgångar 31 589 18 792 173 677 206 337

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 026 20 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 200 3 750 5 000 9 694
Årets resultat -1 215 -2 744 -4 980 -9 694
Summa fritt eget kapital 11 1 026 20 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 61 1 076 70 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 57 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 31 528 14 988 173 596 147 297
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 31 528 14 988 173 596 204 297
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 11 18
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 725 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 3 0 1 972
Summa kortfristiga skulder 0 2 728 11 1 990
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 31 589 18 792 173 677 206 337

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 161 154
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 173 548 0
Summa säkerheter 0 0 173 548 161 154
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,99 % 445,45 % 1 524,57 %
Soliditet (%) 0,19 % 5,73 % 0,04 % 0,02 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 991,80 % -256,60 % -7 205,71 % -19 742,00 %
Riskbuffert (%) -3,85 % -15,58 % -2,91 % -4,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!