Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Citadellet Likvidationer AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 368 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 97 0 0 1
Total omsättning 97 368 0 1
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 079 2 013 1 774 2 089
Personalkostnader 252 185 176 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 331 -2 198 -1 950 -2 089
Rörelseresultat -3 235 -1 830 -1 950 -2 088
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 7 605 8 576 8 133 5 344
Skatt 8 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 605 8 576 8 133 5 344
Årets resultat 5 945 6 862 4 365 1 863
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 884 10 447 10 117 8 038
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 3 15
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 45 41 38 19
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 602
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 605 8 576 8 133 5 344
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 652 -1 714 -3 768 -3 481
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 884 10 447 10 117 8 038
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 600 850 400 295
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 600 850 400 295

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 013 15 111 10 427 187
Övriga kortfristiga fordringar 48 291 28 146 31 989 28 136
Summa kortfristiga fordringar 65 304 43 257 42 416 28 323
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 35 106 15 636 11 007 37 587
Summa kassa och bank 6 809 2 052 4 862 5 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 107 219 60 944 58 285 71 009
Summa tillgångar 107 819 61 794 58 685 71 304

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 403 413 401
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 945 6 862 4 365 1 863
Summa fritt eget kapital 5 947 7 265 4 778 2 264
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 947 8 265 5 778 3 264
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 383 186 146 132
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 589 30 179 25 010 40 415
Övriga kortfristiga skulder 93 900 23 165 27 751 27 494
Summa kortfristiga skulder 100 872 53 530 52 907 68 041
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 107 819 61 794 58 685 71 304

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 162 108 106 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 91 76 69 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 946 7 263 4 375 1 850
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 71,49 % 84,64 % 89,36 % 49,12 %
Soliditet (%) 6,44 % 13,38 % 9,85 % 4,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 109,47 % 103,76 % 140,76 % 163,73 %
Riskbuffert (%) 7,05 % 13,87 % 13,85 % 7,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 2 319,29 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 162 108 106 0