Nyckeltal för Cirkus Venues AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 309 14 103 9 835 7 428
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 56 182 8 0
Total omsättning 28 365 14 285 9 843 7 428
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 833 7 227
Handelsvaror 34 776 0 0
Övriga externa kostnader 10 619 1 659 2 249 94
Personalkostnader 22 379 10 881 6 852 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -33 032 -13 316 -9 934 -7 321
Rörelseresultat -4 669 967 -90 85
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -130 457 -82 649 -94 293 85
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -130 457 -82 649 -94 293 85
Årets resultat -130 457 -83 865 -94 293 -2
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -125 200 -82 700 -94 204 0
Ränteintäkter från koncernföretag 679 43 1 0
Externa ränteintäkter 252 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 209 958 1 0
Externa räntekostnader 310 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -130 457 -82 649 -94 293 85
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -1 215 0 -86
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 977 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 977 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -125 200 -82 700 -94 204 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 129 810 494 729 485 729 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 130 787 494 729 485 729 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 8
Summa varulager 0 0 0 8
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 250 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 175 3 997 1 456 242
Övriga kortfristiga fordringar 2 038 1 250 591 87
Summa kortfristiga fordringar 8 463 5 247 2 047 329
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 27 762 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 36 225 5 247 2 047 338
Summa tillgångar 167 012 499 976 487 775 338

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 208 210 431 793 526 087 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 135 000 0 0
Årets resultat -130 457 -83 865 -94 293 -2
Summa fritt eget kapital 77 753 482 928 431 794 -2
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 77 803 482 978 431 844 48
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 80 407 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 80 407 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 348 122 114 103
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 63 12 102 53 046 86
Övriga kortfristiga skulder 7 392 4 773 2 772 100
Summa kortfristiga skulder 8 803 16 997 55 932 289
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 167 012 499 976 487 775 338

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 24 15 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 411,51 % 30,87 % 3,66 % 113,84 %
Soliditet (%) 46,59 % 96,60 % 88,53 % 14,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -167,68 % -17,11 % -21,83 % 177,08 %
Riskbuffert (%) -78,91 % -21,98 % -19,33 % 25,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -466,20 % -592,84 % -958,76 % 1,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord