Koncernredovisning för Cint Group AB (publ)

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 266 538 295 188 1 436 920 1 016 560
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 80 945 65 958
Övriga rörelseintäkter 18 427 16 451 29 261 0
Total omsättning 284 965 311 639 1 547 126 1 082 518
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 161 000 178 507 1 086 690 662 455
Personalkostnader 96 933 105 598 397 754 277 247
Avskrivningar 474 576 385 082 95 239 72 609
Summa rörelsekostnader -732 509 -669 187 -1 579 683 -1 012 311
Rörelseresultat -448 676 -357 548 -32 560 65 058
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -458 110 -362 534 -10 984 36 201
Skatt -9 897 -9 621 22 300 6 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -458 110 -362 534 -10 984 36 201
Årets resultat -448 213 -352 913 -33 284 29 850
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 415 529 1 189 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 812 5 088 0 21 224
Övriga finansiella kostnader 281 451 1 562 7 892
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -458 110 -362 534 -10 984 36 201
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 41 653 38 429 310 169 165 066
Patent, licenser mm 18 255 24 084 287 383 62 131
Goodwill 155 559 599 728 9 364 760 1 041 700
Övriga immateriella anläggningstillgångar 211 818 264 244 2 872 780 147 368
Summa immateriella anläggningstillgångar 427 285 926 485 12 835 092 1 416 265
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 183 1 325 12 836 6 268
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 139 0 0 29 674
Summa materiella anläggningstillgångar 4 322 1 325 12 836 35 942
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 28 097 0 121 511 56 473
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 097 27 623 121 511 56 473
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 459 704 955 433 12 969 400 1 508 660

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 96 001 104 501 942 629 282 180
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 31 368 32 957 297 540 203 252
Summa kortfristiga fordringar 127 369 137 458 1 240 170 485 433
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 38 862 62 609 805 459 71 460
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 166 231 200 067 2 045 630 556 893
Summa tillgångar 625 935 1 155 500 15 015 100 2 065 560

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 21 298 21 298 22 393 13 446
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 164 280 35 069 11 843 900 0
Summa bundet eget kapital 1 185 578 56 367 11 866 293 13 446
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat -371 388 -18 475 40 090 1 396 080
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 165 030 0 0
Årets resultat -448 213 -352 913 -33 284 29 850
Summa fritt eget kapital -819 601 793 642 6 806 1 425 930
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 365 975 850 009 11 873 100 1 439 380
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 157 334 190 450 1 966 140 124 686
Summa långfristiga skulder 157 334 190 450 1 966 140 124 686
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 54 922
Leverantörsskulder 42 939 65 955 502 520 128 730
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 59 688 49 087 673 284 317 843
Summa kortfristiga skulder 102 627 115 042 1 175 800 501 496
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 625 935 1 155 500 15 015 100 2 065 560

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 885 830 891 229
Löner till styrelse & VD 5 648 4 187 44 568 16 756
Varav tantiem till styrelse & VD 1 322 1 177 19 445 4 934
Löner till övriga anställda 74 317 85 196 266 511 202 011
Varav resultatlön till övriga anställda 11 641 14 677 0 0
Sociala kostnader 11 386 10 566 69 775 43 410
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 811 809 8 585 9 278
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 811 809 8 585 9 278
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 154 681
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 54 922
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 161,98 % 173,91 % 173,98 % 111,05 %
Soliditet (%) 58,47 % 73,56 % 79,07 % 69,68 %
Avkastning på eget kapital (%) -125,18 % -42,65 % -0,09 % 2,52 %
Riskbuffert (%) -75,46 % -32,71 % -0,11 % -1,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -175,66 % -124,69 % -0,87 % 0,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 90 108 349 955
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Cint Group AB (publ)

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 500 198 268 80 324 26 850
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 406 0 0 0
Total omsättning 47 906 198 268 80 324 26 850
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 147 470 35 001 23 377
Personalkostnader 21 912 53 975 31 230 5 033
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 912 -201 445 -66 231 -28 410
Rörelseresultat 25 994 -3 178 14 093 -1 559
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -5 335 200 -2 986 370 14 061 -1 740
Skatt 6 483 -32 990 -10 557 -186
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 335 200 -2 986 370 14 061 -1 740
Årets resultat -5 341 680 -2 953 380 24 618 -1 554
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -5 257 450 -2 779 000 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 32 181
Externa räntekostnader 103 747 45 637 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 158 556 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 335 200 -2 986 370 14 061 -1 740
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -5 257 450 -2 779 000 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 343 334 350 816 38 689 2 586
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 545 470 9 810 390 12 277 300 1 375 730
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 4 545 470 9 810 390 12 277 300 1 375 730

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 526 747 459 826 469 152 44 759
Övriga kortfristiga fordringar 3 482 4 177 10 671 116
Summa kortfristiga fordringar 530 229 464 003 479 823 44 875
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 412 2 564 165 388 5 574
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 530 641 466 567 645 211 50 449
Summa tillgångar 5 076 110 10 277 000 12 922 500 1 426 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 21 298 21 298 21 298 12 531
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 21 298 21 298 21 298 12 531
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 8 868 400 11 812 900 11 735 400 1 383 780
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 341 680 -2 953 380 24 618 -1 554
Summa fritt eget kapital 3 526 720 8 859 520 11 760 018 1 382 226
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 548 010 8 880 790 11 781 300 1 394 760
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 087 580 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 064 360 1 243 050 0 0
Summa långfristiga skulder 1 064 360 1 243 050 1 087 580 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 866 2 687 31 668 1 180
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 310 062 119 786 0 5 894
Övriga kortfristiga skulder 152 807 30 652 21 915 24 349
Summa kortfristiga skulder 463 735 153 125 53 583 31 423
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 076 110 10 277 000 12 922 500 1 426 180

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 114,43 % 304,70 % 1 204,13 % 160,55 %
Soliditet (%) 69,90 % 86,41 % 91,17 % 97,80 %
Avkastning på eget kapital (%) -150,37 % -33,63 % 0,12 % -0,12 %
Riskbuffert (%) -109,85 % -41,70 % 0,11 % -0,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -12 222,35 % -1 609,22 % 17,47 % -7,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord