Koncernredovisning för Cint Group AB (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 436 920 1 016 560 802 219 541 535
Aktiverat arbete för egen räkning 80 945 65 958 32 740 29 356
Övriga rörelseintäkter 29 261 0 3 799 1 789
Total omsättning 1 547 126 1 082 518 838 758 572 680
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 391 418 256 308
Övriga externa kostnader 1 086 690 662 455 122 776 88 838
Personalkostnader 397 754 277 247 274 065 206 175
Avskrivningar 95 239 72 609 56 799 36 069
Summa rörelsekostnader -1 579 683 -1 012 311 -845 058 -587 390
Rörelseresultat -32 560 65 058 -6 327 -14 713
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -10 984 36 201 -25 062 -15 963
Skatt 22 300 6 340 10 189 -941
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 984 36 201 -25 062 -15 963
Årets resultat -33 284 29 850 -35 251 -15 022
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 189 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 21 224 18 894 3 844
Övriga finansiella kostnader 1 562 7 892 9 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 984 36 201 -25 062 -15 963
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 310 169 165 066 0 0
Patent, licenser mm 287 383 62 131 0 0
Goodwill 9 364 760 1 041 700 1 053 370 923 052
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 872 780 147 368 430 207 270 320
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 835 092 1 416 265 1 483 577 1 193 372
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 12 836 6 268 6 640 4 085
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 29 674 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 836 35 942 6 640 4 085
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 121 511 56 473 62 453 69 903
Summa finansiella anläggningstillgångar 121 511 56 473 62 453 69 903
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 12 969 400 1 508 660 1 552 670 1 267 360

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 942 629 282 180 278 364 134 339
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 297 540 203 252 152 923 76 590
Summa kortfristiga fordringar 1 240 170 485 433 431 287 210 929
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 805 459 71 460 26 814 11 737
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 045 630 556 893 458 101 222 666
Summa tillgångar 15 015 100 2 065 560 2 010 770 1 490 030

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 22 393 13 446 10 685 10 685
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 11 843 900 0 1 105 820 1 080 280
Summa bundet eget kapital 11 866 293 13 446 1 116 505 1 090 965
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 40 090 1 396 080 42 235 57 255
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -33 284 29 850 -35 251 -15 022
Summa fritt eget kapital 6 806 1 425 930 6 984 42 233
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 873 100 1 439 380 1 123 480 1 133 200
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 966 140 124 686 436 659 93 322
Summa långfristiga skulder 1 966 140 124 686 436 659 93 322
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 54 922 75 108 46 029
Leverantörsskulder 502 520 128 730 119 157 54 941
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 673 284 317 843 256 362 162 539
Summa kortfristiga skulder 1 175 800 501 496 450 627 263 509
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 15 015 100 2 065 560 2 010 770 1 490 030

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 891 229 199 177
Löner till styrelse & VD 44 568 16 756 1 079 1 561
Varav tantiem till styrelse & VD 19 445 4 934 0 0
Löner till övriga anställda 266 511 202 011 246 308 161 254
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 69 775 43 410 40 160 33 345
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 8 585 9 278 9 000 9 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 585 9 278 9 000 9 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 154 681 120 094 60 093
Utnyttjad checkräkningskredit 0 54 922 75 108 46 029
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 173,98 % 111,05 % 101,66 % 84,50 %
Soliditet (%) 79,07 % 69,68 % 55,87 % 76,05 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,09 % 2,52 % -2,23 % -1,41 %
Riskbuffert (%) -0,11 % -1,49 % -2,44 % -1,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,87 % 0,70 % -5,48 % -3,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 349 955 1 243 920
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 80 324 26 850 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 80 324 26 850 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 35 001 23 377 3 568 2 512
Personalkostnader 31 230 5 033 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -66 231 -28 410 -3 568 -2 512
Rörelseresultat 14 093 -1 559 -3 568 -2 512
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 14 061 -1 740 -4 047 -2 589
Skatt -10 557 -186 -830 -461
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 061 -1 740 -4 047 -2 589
Årets resultat 24 618 -1 554 -3 217 -2 128
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 32 181 0 77
Externa räntekostnader 0 0 479 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 061 -1 740 -4 047 -2 589
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 38 689 2 586 2 400 1 570
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 277 300 1 375 730 1 070 880 1 070 050
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 12 277 300 1 375 730 1 070 880 1 070 050

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 469 152 44 759 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 671 116 1 505 902
Summa kortfristiga fordringar 479 823 44 875 1 505 902
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 165 388 5 574 72 50
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 645 211 50 449 1 577 952
Summa tillgångar 12 922 500 1 426 180 1 072 460 1 071 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 21 298 12 531 10 685 10 685
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 21 298 12 531 10 685 10 685
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 735 400 1 383 780 1 054 180 1 056 310
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 618 -1 554 -3 217 -2 128
Summa fritt eget kapital 11 760 018 1 382 226 1 050 963 1 054 182
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 781 300 1 394 760 1 061 650 1 064 870
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 087 580 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 087 580 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 31 668 1 180 127 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 5 894 9 945 5 070
Övriga kortfristiga skulder 21 915 24 349 739 1 009
Summa kortfristiga skulder 53 583 31 423 10 811 6 139
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 922 500 1 426 180 1 072 460 1 071 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 204,13 % 160,55 % 14,59 % 15,51 %
Soliditet (%) 91,17 % 97,80 % 98,99 % 99,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,12 % -0,12 % -0,38 % -0,24 %
Riskbuffert (%) 0,11 % -0,69 % -4,76 % -1,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,47 % -7,15 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!