Nyckeltal för Cicogna Kärragård AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 1 421 977 867
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 745 0 0 52
Total omsättning 1 745 1 421 977 919
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 551 401 394 90
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 285 391 327 327
Summa rörelsekostnader -836 -792 -721 -417
Rörelseresultat 909 630 256 501
Resultat 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 597 505 289 593
Skatt 127 107 63 129
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 586 510 199 427
Årets resultat 469 397 226 464
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 323 120 56 74
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 586 510 199 427
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 11 -5 90 166
Balansräkning 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 9 475 9 747 7 838 8 156
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 136 149 68 77
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 608 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 219 9 896 7 906 8 233
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 13 219 9 896 7 906 8 233

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 800 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 553 68 171 180
Summa kortfristiga fordringar 6 353 68 171 180
Kassa och bank 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 816 626 623 262
2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 8 170 693 793 442
Summa tillgångar 21 389 10 589 8 699 8 675

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 144 3 747 3 521 3 057
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 469 397 226 464
Summa fritt eget kapital 4 613 4 144 3 747 3 521
2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 4 763 4 294 3 897 3 671
Summa obeskattade reserver 779 789 784 874
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 563 4 375 3 000 3 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 12 563 4 375 3 000 3 500
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 250 800 500 500
Leverantörsskulder 417 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 617 331 518 131
Summa kortfristiga skulder 3 284 1 131 1 018 631
2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 21 389 10 589 8 699 8 675

Noter

2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 15 000 9 000 9 000 9 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 15 000 9 000 9 000 9 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 248,75 % 61,36 % 78,00 % 70,05 %
Soliditet (%) 24,95 % 46,04 % 51,44 % 49,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,98 % 10,46 % 4,45 % 9,90 %
Riskbuffert (%) 2,24 % 3,85 % 1,61 % 4,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 27,45 % 14,64 % 40,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord