Nyckeltal för Centas Konferens-TV Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 173 13 792 4 770 8 507
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 771 2 101 273
Total omsättning 22 174 14 563 6 871 8 780
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 014 2 536 913 1 728
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 011 3 175 2 547 3 185
Personalkostnader 6 428 5 548 2 865 3 233
Avskrivningar 1 826 1 582 1 441 1 823
Summa rörelsekostnader -18 279 -12 841 -7 766 -9 969
Rörelseresultat 3 895 1 722 -895 -1 190
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 3 882 1 926 -1 607 -1 142
Skatt 501 57 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 882 1 926 -442 -1 142
Årets resultat 1 881 1 619 -1 607 -1 142
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 1 49
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 16 18 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 882 1 926 -442 -1 142
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -1 500 -250 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -1 165 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 587 2 404 2 777 4 219
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 587 2 404 2 777 4 219
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 3 587 2 404 2 777 4 219

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 2 260 2 950 915 90
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 393
Övriga kortfristiga fordringar 390 485 430 703
Summa kortfristiga fordringar 2 650 3 435 1 345 1 186
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 269 269 349 577
Summa kassa och bank 6 772 3 378 771 656
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 9 691 7 083 2 465 2 419
Summa tillgångar 13 279 9 488 5 242 6 638

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 5 265 3 647 5 254 6 395
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 881 1 619 -1 607 -1 142
Summa fritt eget kapital 7 146 5 266 3 647 5 253
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 7 266 5 386 3 767 5 373
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 814 786 455 264
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 135 250 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 064 3 066 1 020 1 001
Summa kortfristiga skulder 6 013 4 102 1 475 1 265
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 13 279 9 488 5 242 6 638

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 9 9 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 3 884 1 896 1 962
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 1 395 791 764
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 2 500 2 500 2 500 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 500 2 500 2 500 2 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 156,69 % 166,09 % 143,46 % 145,61 %
Soliditet (%) 54,72 % 56,77 % 71,86 % 80,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,43 % 35,76 % -11,73 % -21,25 %
Riskbuffert (%) 29,10 % 20,08 % -9,31 % -17,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,44 % 13,85 % -9,64 % -13,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 432 379 392
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Centas Konferens-TV Aktiebolag har 12 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord