Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Cashbuddy AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 120 407 116 012 116 551 135 552
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 120 407 116 012 116 551 135 552
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 80 676 61 073 63 313 68 996
Personalkostnader 4 699 4 616 2 816 2 134
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -85 375 -65 689 -66 129 -71 130
Rörelseresultat 35 032 50 323 50 422 64 422
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 40 631 86 603 66 594 36 542
Skatt -3 521 6 545 -339 1 933
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 40 631 86 603 66 594 36 542
Årets resultat -26 847 18 558 -2 567 6 610
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 2 986 0 15 157 0
Externa ränteintäkter 0 25 911 7 648 14
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 435 6 633 27 894
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 40 631 86 603 66 594 36 542
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -71 000 -61 500 -69 500 -28 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 34 953 133 579 259 686 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 349 662 282 728 291 347 331 109
Summa finansiella anläggningstillgångar 384 615 416 307 551 033 331 109
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 384 615 416 307 551 033 331 109

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 98 832 97 136 88 404 97 163
Summa kortfristiga fordringar 98 832 97 136 88 404 97 163
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 360 935 109 841 17 696 37 751
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 459 767 206 977 106 100 134 914
Summa tillgångar 844 381 623 284 657 133 466 022

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 17 499 384 884 106 578 99 968
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 20 000 160 600 551 151 0
Årets resultat -26 847 18 558 -2 567 6 610
Summa fritt eget kapital 10 652 564 042 655 162 106 578
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 11 152 564 542 655 662 107 078
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 360 284 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 294 214 57 185 0 358 000
Övriga långfristiga skulder 75 000 0 0 0
Summa långfristiga skulder 729 498 57 185 0 358 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 732 0 0 0
Leverantörsskulder 1 939 446 783 366
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 213 141 19 22
Övriga kortfristiga skulder 848 969 669 557
Summa kortfristiga skulder 103 732 1 556 1 471 945
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 844 381 623 284 657 133 466 022

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 7 7 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 223 3 117 1 843 1 408
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 316 1 235 781 557
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 311 016 0 0 0
Summa säkerheter 311 016 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 589 151 38 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 589 151 38 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 443,23 % 13 301,86 % 7 212,78 % 14 276,61 %
Soliditet (%) 1,32 % 90,58 % 99,78 % 22,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 364,34 % 15,34 % 10,16 % 34,13 %
Riskbuffert (%) 4,81 % 11,68 % -439,77 % 6,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,74 % 73,41 % 51,45 % 6,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 460 445 461 469