Cashbuddy AB

556686-9938 (Varberg)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Cashbuddy AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 116 012 116 551 135 552 144 626
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 116 012 116 551 135 552 144 626
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 61 073 63 313 68 996 68 593
Personalkostnader 4 616 2 816 2 134 1 912
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -65 689 -66 129 -71 130 -70 505
Rörelseresultat 50 323 50 422 64 422 74 122
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 86 603 66 594 36 542 48 916
Skatt 6 545 -339 1 933 577
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 86 603 66 594 36 542 48 916
Årets resultat 18 558 -2 567 6 610 1 339
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 15 157 0 0
Externa ränteintäkter 25 911 7 648 14 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 435 6 633 27 894 25 212
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 86 603 66 594 36 542 48 916
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag -61 500 -69 500 -28 000 -47 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 133 579 259 686 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 282 728 291 347 331 109 374 225
Summa finansiella anläggningstillgångar 416 307 551 033 331 109 374 225
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 416 307 551 033 331 109 374 225

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 97 136 88 404 97 163 111 396
Summa kortfristiga fordringar 97 136 88 404 97 163 111 396
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 109 841 17 696 37 751 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 206 977 106 100 134 914 111 396
Summa tillgångar 623 284 657 133 466 022 485 620

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 384 884 106 578 99 968 80 629
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 160 600 551 151 0 18 000
Årets resultat 18 558 -2 567 6 610 1 339
Summa fritt eget kapital 564 042 655 162 106 578 99 968
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 564 542 655 662 107 078 100 468
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 104 333
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 57 185 0 358 000 280 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 57 185 0 358 000 384 333
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 446 783 366 248
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 141 19 22 27
Övriga kortfristiga skulder 969 669 557 544
Summa kortfristiga skulder 1 556 1 471 945 819
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 623 284 657 133 466 022 485 620

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 7 4 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 117 1 843 1 408 1 281
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 235 781 557 459
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 350 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 350 000
Villkorat aktieägartillskott 0 589 151 38 000 38 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 589 151 38 000 38 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 350 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 104 333
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 13 301,86 % 7 212,78 % 14 276,61 % 13 601,47 %
Soliditet (%) 90,58 % 99,78 % 22,98 % 20,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,34 % 10,16 % 34,13 % 48,69 %
Riskbuffert (%) 11,68 % -439,77 % 6,06 % 8,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 73,41 % 51,45 % 6,38 % 16,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 445 461 469 427
Läs mer.