Nyckeltal för Cardello Fastigheter AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 723 3 060 3 330 3 116
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 202 272 183 150
Total omsättning 4 925 3 332 3 513 3 266
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 266 1 797 1 345 909
Personalkostnader 2 463 1 515 1 369 910
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 729 -3 312 -2 714 -1 819
Rörelseresultat 1 197 21 642 1 447
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 5 210 13 176 5 186 1 604
Skatt 2 534 -3 194 2 605 297
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 600 13 296 9 186 1 764
Årets resultat 12 889 18 830 9 188 1 023
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 244 10 210 8 550 340
Ränteintäkter från koncernföretag 0 398 413 304
Externa ränteintäkter 182 1 458 115
Räntekostnader till koncernföretag 0 308 877 0
Externa räntekostnader 24 2 0 442
Övriga finansiella kostnader 0 26 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 600 13 296 9 186 1 764
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 10 213 2 460 6 607 -284
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 610 -120 -4 000 -160
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 244 10 210 8 550 340
Fordringar på koncern- och intresseföretag 32 801 26 329 41 314 37 710
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 74 098 71 168 15 668 738
Summa finansiella anläggningstillgångar 116 850 105 754 143 431 131 099
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 116 850 105 754 143 431 131 099

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 58 0 0 1 088
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 828 1 002 1 147 4 475
Övriga kortfristiga fordringar 30 129 162 1 027
Summa kortfristiga fordringar 916 1 131 1 309 6 590
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 76 76 102 75
Summa kassa och bank 7 455 7 548 496 2 687
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 8 447 8 755 1 907 9 352
Summa tillgångar 125 297 114 509 145 338 140 451

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 101 518 84 689 85 101 87 078
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 889 18 830 9 188 1 023
Summa fritt eget kapital 114 407 103 519 94 289 88 101
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 114 527 103 639 94 409 88 221
Summa obeskattade reserver 3 510 4 120 6 300 2 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 253 5 082 39 591 36 391
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 253 5 082 39 591 36 391
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 119 294 37 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 643 1 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 244 1 373 5 000 13 504
Summa kortfristiga skulder 6 006 1 668 5 037 13 539
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 125 297 114 509 145 338 140 451

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 450 0 0 0
Summa säkerheter 2 450 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 2 450 70 508 71 876
Summa ansvarsförbindelser 0 2 450 70 508 71 876
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 000 2 000 8 500 3 000
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 139,38 % 520,32 % 35,83 % 68,52 %
Soliditet (%) 93,47 % 93,16 % 68,15 % 64,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,93 % 12,46 % 9,27 % 1,96 %
Riskbuffert (%) 3,40 % 7,62 % 5,03 % 0,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 96,89 % 423,53 % 249,52 % 42,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Cardello Fastigheter AB har 3 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord