Nyckeltal för Capital Stockholm Fylkner Brothers AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 960 960 959 480
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 91 5
Total omsättning 960 960 1 050 485
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 2 1
Övriga externa kostnader 463 391 470 492
Personalkostnader 2 115 1 749 1 619 1 585
Avskrivningar 0 0 0 6
Summa rörelsekostnader -2 578 -2 140 -2 091 -2 084
Rörelseresultat -1 618 -1 180 -1 041 -1 599
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -2 624 201 686 1 056 551
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 624 201 686 1 056 551
Årets resultat -2 624 201 686 1 056 551
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 11 100 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 122 138 389 378
Externa ränteintäkter 15 3 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 32 584 1 232 831
Övriga finansiella kostnader 17 997 326 1 433 1 713
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 624 201 686 1 056 551
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 13
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 11 100 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 500 0 6 500 8 250
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 176 584 121 741 41 352 42 225
Summa finansiella anläggningstillgångar 208 778 142 159 57 287 59 910
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 208 778 142 159 57 287 59 923

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 24 95 79
Övriga kortfristiga fordringar 241 127 60 72
Summa kortfristiga fordringar 241 151 155 151
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 654 71 943 8 829 3 816
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 895 72 094 8 984 3 967
Summa tillgångar 211 673 214 253 66 271 63 890

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 212 697 11 011 21 855 21 305
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 624 201 686 1 056 551
Summa fritt eget kapital 210 073 212 697 22 911 21 856
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 210 193 212 817 23 031 21 976
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 000 1 000 39 800 39 800
Summa långfristiga skulder 1 000 1 000 39 800 39 800
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 14 87 18 39
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 466 349 3 422 2 075
Summa kortfristiga skulder 480 436 3 440 2 114
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 211 673 214 253 66 271 63 890

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 13 192 13 192
Summa säkerheter 0 0 13 192 13 192
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 6 046 6 521 850 950
Summa ansvarsförbindelser 6 046 6 521 850 950
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 603,13 % 16 535,32 % 261,16 % 187,65 %
Soliditet (%) 99,30 % 99,33 % 34,75 % 34,40 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,25 % 94,77 % 4,59 % 2,51 %
Riskbuffert (%) -1 210,90 % 31,19 % -0,55 % -1,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2 151,35 % 20 914,17 % -167,78 % -415,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord