Nyckeltal för Capio Vårdcentral Gävle AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 56 742 52 524 49 815 72 839
Övriga rörelseintäkter 3 626 2 076 0 1 482
Total omsättning 60 368 54 600 49 815 74 321
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Övriga rörelsekostnader 0 0 3 869 0
Kostnad sålda varor 45 787 41 619 33 724 56 372
Rörelseresultat 9 690 8 400 8 301 11 927
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 9 980 8 329 8 301 11 929
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 983 8 402 8 301 11 929
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 293 2 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 983 8 402 8 301 11 929
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -9 980 -8 329 -8 301 -11 929
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 -73 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 026 1 097 207 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 126
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 026 1 097 207 126
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 1 026 1 097 207 126

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 932 679 608 345
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 27 654 23 817 24 338 31 063
Övriga kortfristiga fordringar 1 666 1 267 2 013 2 104
Summa kortfristiga fordringar 30 252 25 763 26 959 33 512
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 7 7 7
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 30 257 25 770 26 966 33 519
Summa tillgångar 31 283 26 867 27 173 33 645

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 3 031 3 194 2 911 599
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 10 000 8 500 9 000 14 500
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 13 031 11 694 11 911 15 099
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 13 151 11 814 12 031 15 219
Summa obeskattade reserver 76 73 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 369 721 727 701
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 982 8 329 8 301 11 929
Övriga kortfristiga skulder 6 705 5 930 6 114 5 796
Summa kortfristiga skulder 18 056 14 980 15 142 18 426
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 31 283 26 867 27 173 33 645

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 29 27 26 24
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 23 758
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 10 539
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 9 897 8 663 8 717 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 167,57 % 172,03 % 178,09 % 181,91 %
Soliditet (%) 42,22 % 44,17 % 44,28 % 45,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 75,59 % 70,80 % 69,00 % 78,38 %
Riskbuffert (%) 31,91 % 31,27 % 30,55 % 35,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,59 % 16,00 % 16,66 % 16,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 990
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Capio Vårdcentral Gävle AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord