Nyckeltal för Capio Stockholms Ögonklinik Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 612 7 208 6 579 7 049
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 996 3 721 427 0
Total omsättning 6 608 10 929 7 006 7 049
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 666 11 685 7 566 7 209
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -6 666 -11 685 -7 566 -7 209
Rörelseresultat -58 -2 006 -561 -160
Resultat 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 13 -2 006 -561 -163
Skatt 0 0 92 2 322
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 -2 006 -561 -163
Årets resultat 0 -6 -653 8 958
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 71 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 -2 006 -561 -163
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -13 2 000 0 11 443
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 270 2 270 2 270 2 390
2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 270 2 270 2 270 2 390

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 058 12 037 8 794 18 562
Övriga kortfristiga fordringar 501 990 2 526 2 427
Summa kortfristiga fordringar 12 559 13 027 11 320 20 989
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 3 446 832
2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 12 559 13 027 14 766 21 821
Summa tillgångar 14 829 15 297 17 036 24 211

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 14 683 14 689 15 343 6 388
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -6 -653 8 958
Summa fritt eget kapital 14 683 14 683 14 690 15 346
2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 14 783 14 783 14 790 15 446
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 482 1 176 892
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 13 0 40 6 939
Övriga kortfristiga skulder 32 32 1 031 935
Summa kortfristiga skulder 46 514 2 247 8 766
2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 14 829 15 297 17 036 24 211

Noter

2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 4 500
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 4 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 27 302,17 % 2 534,44 % 657,14 % 248,93 %
Soliditet (%) 99,69 % 96,64 % 86,82 % 63,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,09 % -13,57 % -3,79 % -1,06 %
Riskbuffert (%) 0,09 % -13,11 % -3,29 % -0,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,12 % -27,83 % -8,53 % -2,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Capio Stockholms Ögonklinik Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 93 502 116 777 117 684 117 701
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 841 126 620 971
Total omsättning 97 343 116 903 118 304 118 672
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 16 714 16 121 16 905 15 072
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 16 788 54 848 53 375 51 851
Personalkostnader 31 888 32 310 31 461 32 019
Avskrivningar 2 045 2 215 2 045 1 774
Summa rörelsekostnader -67 435 -105 494 -103 786 -100 716
Rörelseresultat 29 907 11 409 14 517 17 956
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 29 906 11 398 14 484 17 899
Skatt 1 295 2 440 3 155 4 219
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 29 906 11 398 14 484 17 899
Årets resultat 28 611 8 958 11 330 13 680
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 11 33 57
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 29 906 11 398 14 484 17 899
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 070 5 551 5 244 3 820
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 070 5 551 5 244 3 820
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 4 070 5 551 5 244 3 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 443 1 534 1 572 1 766
Summa varulager 1 443 1 534 1 572 1 766
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 7 511 8 409 7 483 8 034
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 597 5 747 4 685 4 108
Summa kortfristiga fordringar 13 108 14 156 12 168 12 142
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 17 695 10 222 15 121 16 296
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 32 246 25 913 28 861 30 204
Summa tillgångar 36 316 31 463 34 106 34 024

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -3 824 6 426 7 097 5 417
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 28 611 8 958 11 330 13 680
Summa fritt eget kapital 24 787 15 384 18 427 19 097
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 24 887 15 484 18 527 19 197
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 100 100 100 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 500 1 000
Leverantörsskulder 3 865 3 615 4 986 3 955
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 465 12 265 9 993 9 372
Summa kortfristiga skulder 11 330 15 880 15 479 14 327
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 36 316 31 463 34 106 34 024

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 45 49 49 49
Löner till styrelse & VD 1 126 1 200 1 200 1 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 19 657 20 287 19 565 19 926
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 10 391 10 004 9 667 9 402
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 135 3 174 22 7
Summa ansvarsförbindelser 2 135 3 174 22 7
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 271,87 % 153,51 % 176,30 % 198,49 %
Soliditet (%) 68,53 % 49,21 % 54,32 % 56,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 120,17 % 73,61 % 78,18 % 93,24 %
Riskbuffert (%) 82,34 % 36,19 % 42,35 % 52,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 31,98 % 9,75 % 12,28 % 15,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 462 439 424 437
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord