Nyckeltal för Capio Primärvård AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 042 460 996 927 1 406 200 910 894
Övriga rörelseintäkter 37 915 36 013 45 585 0
Total omsättning 1 080 375 1 032 940 1 451 785 910 894
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 888 753 857 869 1 242 410 775 703
Rörelseresultat 71 880 54 219 71 175 34 128
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat före skatt 69 021 53 730 60 430 30 939
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 68 953 53 021 61 078 31 042
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -2 958 -1 223 -10 145 -3 103
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 37 38 61 30
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 13 13 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 68 953 53 021 61 078 31 042
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Koncernbidrag -69 021 -53 730 -60 430 -30 939
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 68 709 -648 -103
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 150 235 321 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 150 235 321 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 760 19 405 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 11 602 10 626
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 9 896 10 562
Summa materiella anläggningstillgångar 16 760 19 405 21 498 21 188
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -2 958 -1 223 -10 145 -3 103
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 926 5 668 5 668 5 668
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa anläggningstillgångar 22 836 25 308 27 487 26 856

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kundfordringar 7 559 8 521 6 415 7 292
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 172 328 159 658 157 467 121 543
Övriga kortfristiga fordringar 87 251 92 701 92 442 90 713
Summa kortfristiga fordringar 267 138 260 880 256 324 219 548
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 68 75 76 102
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa omsättningstillgångar 267 206 260 955 256 400 219 650
Summa tillgångar 290 042 286 263 283 887 246 506

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 9 000 9 000 9 000 9 000
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserat resultat 84 165 84 165 84 165 84 165
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 84 165 84 165 84 165 84 165
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital 94 165 94 165 94 165 94 165
Summa obeskattade reserver 891 959 1 668 1 020
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 3 883 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 161 16 279 16 263 18 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 80 085 64 112 77 459 38 844
Övriga kortfristiga skulder 98 740 106 864 94 332 93 892
Summa kortfristiga skulder 194 986 187 255 188 054 151 321
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital och skulder 290 042 286 263 283 887 246 506

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Antal anställda 695 697 665 655
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 399 882 391 108 539 487 324 895
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 178 128 176 074 240 441 148 641
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kassalikviditet (%) 137,04 % 139,36 % 136,34 % 145,16 %
Soliditet (%) 32,69 % 33,14 % 33,60 % 38,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 72,72 % 55,89 % 64,03 % 32,70 %
Riskbuffert (%) 23,77 % 18,52 % 21,51 % 12,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,61 % 5,32 % 4,34 % 3,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 575 561 811 496
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!