Nyckeltal för Capio Ortopediska Huset AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 148 259 130 695 193 878 124 385
Övriga rörelseintäkter 2 252 5 056 1 092 0
Total omsättning 150 511 135 751 194 970 124 385
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 128 299 117 861 166 025 104 141
Rörelseresultat 4 431 2 482 6 554 6 238
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat före skatt 4 426 2 477 6 535 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 426 2 477 6 535 6 207
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 6 19 31
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 426 2 477 6 535 6 207
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Koncernbidrag -4 426 -2 477 -6 535 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -6 207
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 6 27
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 6 27
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 406 9 080 11 272 14 964
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 406 9 080 11 272 14 964
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 406 9 080 11 278 14 991

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 058 3 056 2 639 1 990
Summa varulager 3 058 3 056 2 639 1 990
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kundfordringar 1 449 1 109 4 985 1 451
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 994 11 135 13 982 8 350
Övriga kortfristiga fordringar 19 297 16 758 11 966 13 800
Summa kortfristiga fordringar 35 740 29 002 30 933 23 601
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa omsättningstillgångar 38 798 32 058 33 572 25 591
Summa tillgångar 45 204 41 138 44 850 40 582

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Aktiekapital 240 240 240 240
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 48 48 48 48
Summa bundet eget kapital 288 288 288 288
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserat resultat 20 163 20 163 20 163 20 163
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 20 163 20 163 20 163 20 163
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital 20 451 20 451 20 451 20 451
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 994 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 454 4 146 4 473 4 419
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 217 2 614 9 045 7 349
Övriga kortfristiga skulder 12 088 13 928 10 882 8 363
Summa kortfristiga skulder 23 759 20 688 24 400 20 131
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital och skulder 45 204 41 138 44 850 40 582

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Antal anställda 73 72 68 65
Löner till styrelse & VD 2 512 2 289 3 129 2 243
Varav tantiem till styrelse & VD 131 274 0 0
Löner till övriga anställda 49 297 47 160 67 215 36 464
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 25 331 25 078 33 570 18 555
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kassalikviditet (%) 150,43 % 140,19 % 126,77 % 117,24 %
Soliditet (%) 45,24 % 49,71 % 45,60 % 50,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,64 % 12,11 % 31,95 % 30,35 %
Riskbuffert (%) 9,78 % 6,01 % 14,54 % 15,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,98 % 1,89 % 3,36 % 4,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 710 687 1 034 595
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!