Nyckeltal för CapAble AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 753 807 1 296 2 295
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 753 807 1 296 2 295
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 165 257
Övriga externa kostnader 582 228 756 906
Personalkostnader 1 160 1 692 1 158 1 608
Avskrivningar 194 189 327 506
Summa rörelsekostnader -1 936 -2 109 -2 406 -3 277
Rörelseresultat -1 183 -1 301 -1 110 -981
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 269 -1 297 -1 085 -920
Skatt 0 0 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 269 -1 297 -1 085 -920
Årets resultat 0 0 -522 507
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 101 27 8 29
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 269 -1 297 -1 085 -920
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 269 1 297 564 1 428
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 194 383 710
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 194 383 710
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 194 383 710

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 474 338 153
Summa varulager 0 474 338 153
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 68 329 71 604
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 287 3 517 2 703 3 628
Övriga kortfristiga fordringar 58 267 819 721
Summa kortfristiga fordringar 4 413 4 113 3 593 4 953
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 466 1 329 1 943 1 092
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 879 5 915 5 874 6 198
Summa tillgångar 5 879 6 110 6 258 6 908

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 804 4 804 5 326 4 818
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -522 507
Summa fritt eget kapital 4 804 4 804 4 804 5 325
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 804 5 804 5 804 6 325
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 5 19 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 28 30 205
Övriga kortfristiga skulder 56 273 405 368
Summa kortfristiga skulder 75 306 454 582
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 879 6 110 6 258 6 908

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 714 1 131 1 002 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 445 562 527 543
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 6 000 6 000 6 000 6 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 6 000 6 000 6 000 6 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 7 838,67 % 1 778,43 % 1 219,38 % 1 038,66 %
Soliditet (%) 98,72 % 94,99 % 92,75 % 91,56 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,86 % -22,35 % -18,69 % -14,55 %
Riskbuffert (%) -154,53 % -29,61 % -18,97 % -17,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -181,94 % -164,06 % -84,34 % -41,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 714 1 131 1 002 1 044
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!