Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Cannoli AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 318 3 191 7 395 12 403
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 210 0
Total omsättning 3 318 3 191 7 605 12 403
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 686 551 812 901
Personalkostnader 1 485 2 377 2 767 2 634
Avskrivningar 238 273 306 144
Summa rörelsekostnader -2 409 -3 201 -3 885 -3 679
Rörelseresultat 908 -10 3 720 8 725
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 635 622 3 334 7 454
Skatt 354 28 623 1 661
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 801 622 4 264 8 704
Årets resultat 1 228 594 2 711 5 748
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 407 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 540 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 20
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 801 622 4 264 8 704
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -53 0 0 -45
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -166 0 -930 -1 250
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 222 223 224 225
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 369 579 813 253
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 95 95 95 95
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 358 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 044 897 1 132 573
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 407 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 644 10 955 10 634 120
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 694 10 955 10 659 145
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 12 738 11 852 11 791 718

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 5 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 36 1 1
Övriga kortfristiga fordringar 38 211 1 515 9 060
Summa kortfristiga fordringar 43 247 1 516 9 061
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 2 074 5 000 5 000 5 000
Summa kassa och bank 4 136 1 150 3 128 3 718
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 6 253 6 397 9 644 17 780
Summa tillgångar 18 991 18 249 21 435 18 498

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 11 396 11 652 9 771 5 002
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 228 594 2 711 5 748
Summa fritt eget kapital 12 624 12 246 12 482 10 750
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 12 744 12 366 12 602 10 870
Summa obeskattade reserver 4 788 4 622 4 622 3 692
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 39 69 84 113
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 343 276 276 276
Övriga kortfristiga skulder 1 077 917 3 851 3 546
Summa kortfristiga skulder 1 459 1 262 4 211 3 935
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 18 991 18 249 21 435 18 498

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 350 850 830 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 286,43 % 110,70 % 110,28 % 324,75 %
Soliditet (%) 85,69 % 86,43 % 74,68 % 73,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,07 % 3,94 % 26,64 % 64,04 %
Riskbuffert (%) 9,45 % 3,34 % 19,89 % 46,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 54,25 % 19,43 % 57,66 % 70,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.