Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Call4U Solution Center AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 666 44 169 46 853 40 783
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 496 1 657 825 921
Total omsättning 37 162 45 826 47 678 41 704
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 261 269 276
Övriga externa kostnader 7 899 10 356 12 808 10 334
Personalkostnader 27 409 35 009 34 223 30 238
Avskrivningar 394 403 278 275
Summa rörelsekostnader -35 702 -46 029 -47 578 -41 123
Rörelseresultat 1 459 -204 101 581
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -649 -520 -128 488
Skatt 193 0 41 123
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -649 -520 -128 488
Årets resultat -842 -520 -168 365
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 36 49 107
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 388 353 279 200
Övriga finansiella kostnader 1 736 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -649 -520 -128 488
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 2 252 2 307
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 426 630 354 522
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 426 630 2 606 2 829
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 426 630 2 606 2 829

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 3 331 4 592 5 064 3 081
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 079 8 445 4 551 4 172
Övriga kortfristiga fordringar 3 599 4 635 5 127 3 656
Summa kortfristiga fordringar 13 009 17 672 14 742 10 909
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 164 478 1 777
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 13 022 17 836 15 220 12 685
Summa tillgångar 13 449 18 466 17 826 15 515

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 101 101 101 101
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 338
Övrigt bundet eget kapital 0 0 133 0
Summa bundet eget kapital 101 101 234 439
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 927 2 447 2 483 1 913
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -842 -520 -168 365
Summa fritt eget kapital 1 085 1 927 2 315 2 278
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 186 2 028 2 549 2 717
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 2 048 2 053 2 122
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 2 048 2 053 2 122
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 5 746 4 432 4 187 2 864
Leverantörsskulder 2 453 2 838 3 141 2 271
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 63 71 0
Övriga kortfristiga skulder 4 064 7 058 5 826 5 541
Summa kortfristiga skulder 12 263 14 391 13 225 10 676
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 13 449 18 466 17 826 15 515

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 67 94 92 75
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 1 830 1 830 1 830 1 830
Fastighetsinteckningar 0 2 560 2 560 2 560
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 830 4 390 4 390 4 390
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 746 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 5 746 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 106,19 % 123,94 % 115,09 % 118,83 %
Soliditet (%) 8,82 % 10,98 % 14,30 % 17,51 %
Avkastning på eget kapital (%) -54,72 % -25,64 % -5,02 % 17,96 %
Riskbuffert (%) -6,35 % -3,05 % -0,98 % 2,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,56 % -1,98 % -0,87 % 0,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0