Nyckeltal för CS i Borås Förvaltnings Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 760 4 378 4 422 3 239
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 760 4 378 4 422 3 239
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 438 1 467 1 221 1 094
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 898 898 895 793
Summa rörelsekostnader -2 336 -2 365 -2 116 -1 887
Rörelseresultat 2 424 2 013 2 306 1 351
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 2 405 1 890 2 015 1 064
Skatt 511 21 21 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 405 1 890 2 015 1 064
Årets resultat 1 895 5 4 3
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 36 123 291 287
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 405 1 890 2 015 1 064
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 -1 865 -1 990 -1 040
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 35 763 36 661 37 324 35 029
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 668
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 35 763 36 661 37 324 35 697
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 35 763 36 661 37 324 35 697

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 31 16 22 15
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 65 50 33 29
Summa kortfristiga fordringar 96 66 55 44
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 335 1 315 1 056 733
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 431 1 381 1 112 777
Summa tillgångar 37 194 38 042 38 436 36 474

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 796 792 788 785
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 895 5 4 3
Summa fritt eget kapital 2 691 797 792 788
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 4 691 2 797 2 792 2 788
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 31 000 0 27 000 27 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 34 157 7 692 5 472
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 31 000 34 157 34 692 32 472
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 83 85 51 487
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 54 88
Övriga kortfristiga skulder 1 420 1 004 847 639
Summa kortfristiga skulder 1 503 1 089 952 1 214
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 37 194 38 042 38 436 36 474

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 27 000 0 27 000 27 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 27 000 0 27 000 27 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 95,21 % 126,81 % 116,70 % 64,00 %
Soliditet (%) 12,61 % 7,35 % 7,26 % 7,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,27 % 67,57 % 72,17 % 38,16 %
Riskbuffert (%) 6,45 % 4,94 % 5,18 % 2,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 49,77 % 40,36 % 38,99 % 23,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!