Nyckeltal för CR Broschen Fastighets AB

Information 2022-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 296
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 54
Total omsättning 1 350
Rörelsens kostnader 2022-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 1 164
Personalkostnader 0
Avskrivningar 376
Summa rörelsekostnader -1 540
Rörelseresultat -190
Resultat 2022-12
Resultat före skatt -1 125
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -1 125
Årets resultat -1 125
Jämförelsestörande poster 2022-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 1
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 936
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 125
Bokslutsdispositioner 2022-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12
Byggnader och mark 46 624
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 624
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2022-12
Summa anläggningstillgångar 46 624

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2022-12
Kundfordringar 54
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 10
Summa kortfristiga fordringar 64
Kassa och bank 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 1 556
2022-12
Summa omsättningstillgångar 1 620
Summa tillgångar 48 244

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2022-12
Balanserat resultat 854
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 275
Årets resultat -1 125
Summa fritt eget kapital 4
2022-12
Summa eget kapital 29
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2022-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 29 771
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 17 391
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 47 162
Kortfristiga skulder 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 49
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 1 003
Summa kortfristiga skulder 1 052
2022-12
Summa eget kapital och skulder 48 244

Noter

2022-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2022-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 30 028
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 30 028
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 4
2022-12
Kassalikviditet (%) 153,99 %
Soliditet (%) 0,06 %
Avkastning på eget kapital (%) -3 879,31 %
Riskbuffert (%) -2,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -159,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord