Nyckeltal för CL Flundran 5 Vimmerby AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 145 4 714 176 252 149 818
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 507 356 6 055 4 304
Total omsättning 3 652 5 070 182 307 154 122
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 277 143 239 123 733
Övriga externa kostnader 1 839 1 148 15 733 12 714
Personalkostnader 0 0 22 925 17 686
Avskrivningar 1 048 1 048 1 330 1 112
Summa rörelsekostnader -2 887 -2 473 -183 227 -155 245
Rörelseresultat 765 2 597 -921 -1 123
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat före skatt 50 1 919 -2 252 -1 009
Skatt 285 395 -431 -384
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 260 2 119 -2 252 -2 316
Årets resultat -235 1 524 -1 821 -625
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 14 4 10 6
Räntekostnader till koncernföretag 530 466 0 0
Externa räntekostnader 0 30 1 341 1 210
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 260 2 119 -2 252 -2 316
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -210 -200 0 1 307
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Byggnader och mark 21 644 22 693 23 741 23 962
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 1 237 1 799
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 756 43 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 400 22 736 24 978 25 761
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 700 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 217 56 56 56
Summa finansiella anläggningstillgångar 217 56 2 756 2 756
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa anläggningstillgångar 22 617 22 792 27 734 28 517

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 522
Övrigt varulager 0 0 22 117 17 394
Summa varulager 0 0 22 117 17 916
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Kundfordringar 535 420 4 181 4 058
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 340 206
Övriga kortfristiga fordringar 393 617 1 453 3 421
Summa kortfristiga fordringar 928 1 037 5 974 7 685
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 854 2 873 3 016 1 587
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa omsättningstillgångar 3 782 3 910 31 107 27 188
Summa tillgångar 26 399 26 702 58 841 55 705

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 5 170 5 274 5 378 5 494
Övrigt bundet eget kapital 30 30 30 30
Summa bundet eget kapital 5 350 5 454 5 558 5 674
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Balanserat resultat 3 703 2 076 3 793 4 301
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -235 1 524 -1 821 -625
Summa fritt eget kapital 3 468 3 600 1 972 3 676
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa eget kapital 8 818 9 054 7 530 9 350
Summa obeskattade reserver 410 200 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 565 2 529 2 259 2 691
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 6 055 21 779
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 12 809 14 436 31 746 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 7 755
Summa långfristiga skulder 12 809 14 436 37 801 29 534
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 500
Leverantörsskulder 182 44 1 387 5 385
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 201 186 3 605 1 805
Övriga kortfristiga skulder 1 414 253 6 259 6 440
Summa kortfristiga skulder 1 797 483 11 251 14 130
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Summa eget kapital och skulder 26 399 26 702 58 841 55 705

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Antal anställda 0 0 34 31
Löner till styrelse & VD 0 0 606 657
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 15 698 12 019
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 6 127 5 130
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Företagsinteckningar 10 700 10 700 10 700 10 700
Fastighetsinteckningar 16 100 16 100 16 100 16 100
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 26 800 26 800 26 800 26 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 10 737 10 737
Summa ansvarsförbindelser 0 0 10 737 10 737
Beviljad checkräkningskredit 0 10 000 10 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 6 055 8 174
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-10
Kassalikviditet (%) 210,46 % 809,52 % 79,90 % 65,62 %
Soliditet (%) 34,55 % 34,46 % 12,80 % 16,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,85 % 23,03 % -29,91 % -24,77 %
Riskbuffert (%) -0,61 % 6,48 % -4,28 % -4,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,59 % 34,43 % -2,04 % -2,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 480 409
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för CL Flundran 5 Vimmerby AB

Information 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 149 008 208 955 125 193 132 591
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 438 5 209 1 127 254
Total omsättning 153 446 214 164 126 320 132 845
Rörelsens kostnader 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 122 574 181 387 105 204 112 650
Övriga externa kostnader 12 229 10 294 8 740 6 839
Personalkostnader 17 686 19 139 13 232 13 142
Avskrivningar 1 722 1 637 1 461 1 136
Summa rörelsekostnader -154 211 -212 457 -128 637 -133 767
Rörelseresultat -765 1 694 -2 377 -922
Resultat 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Resultat före skatt -2 261 159 -2 596 -2 387
Skatt -766 99 -191 -592
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 261 159 -2 596 -2 387
Årets resultat -1 495 60 -2 405 -1 795
Jämförelsestörande poster 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 24 19 27 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 531 1 564 914 1 483
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 261 159 -2 596 -2 387
Bokslutsdispositioner 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Byggnader och mark 34 757 35 446 15 179 15 633
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 080 3 256 2 354 2 880
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 3
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 76 83
Summa materiella anläggningstillgångar 37 837 38 702 17 609 18 599
Finansiella anläggningstillgångar 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 56 56 56 701
Summa finansiella anläggningstillgångar 56 56 56 701
2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Summa anläggningstillgångar 37 893 38 758 17 665 19 300

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Pågående arbeten för annans räkning 522 924 200 460
Övrigt varulager 17 394 18 717 10 022 16 754
Summa varulager 17 916 19 641 10 222 17 214
Kortfristiga fordringar 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Kundfordringar 4 223 5 732 4 002 5 990
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 082 3 705 2 440 3 348
Summa kortfristiga fordringar 8 305 9 437 6 442 9 338
Kassa och bank 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 599 817 104 5
2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Summa omsättningstillgångar 27 820 29 895 16 768 26 557
Summa tillgångar 65 713 68 653 34 433 45 857

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 3 441 3 441
Summa bundet eget kapital 150 150 3 591 3 591
Fritt eget kapital 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Balanserat resultat 12 066 12 003 2 782 4 576
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 495 60 -2 405 -1 795
Summa fritt eget kapital 10 571 12 063 377 2 781
2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Summa eget kapital 10 721 12 213 3 968 6 372
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 113 3 885 695 888
Långfristiga skulder 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 31 336 31 031 12 940 8 650
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 755 8 851 9 665 14 765
Summa långfristiga skulder 39 091 39 882 22 605 23 415
Kortfristiga skulder 2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Skulder till kreditinstitut, korta 750 750 100 0
Leverantörsskulder 5 385 4 498 2 291 9 164
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 653 7 425 4 774 6 018
Summa kortfristiga skulder 12 788 12 673 7 165 15 182
2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Summa eget kapital och skulder 65 713 68 653 34 433 45 857

Noter

2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Antal anställda 31 31 29 29
Löner till styrelse & VD 657 826 861 835
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 019 12 087 8 302 8 123
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 130 5 598 3 660 3 612
2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Företagsinteckningar 13 200 13 200 13 000 13 000
Fastighetsinteckningar 25 025 25 025 9 600 9 600
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 38 225 38 225 22 600 22 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 12 500 12 500 8 500 8 500
Utnyttjad checkräkningskredit 9 743 8 689 8 210 8 650
Utdelning 0 0 0 0
2019-10 2018-10 2013-04 2012-04
Kassalikviditet (%) 77,45 % 80,91 % 91,36 % 61,54 %
Soliditet (%) 16,31 % 17,79 % 11,52 % 13,90 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,09 % 1,30 % -65,42 % -37,46 %
Riskbuffert (%) -4,06 % -0,47 % -7,96 % -5,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,54 % -0,67 % -2,80 % -2,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 417 316 309
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!