Koncernredovisning för CIMON Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 190 369 158 908 385 320 473 847
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 190 369 158 908 385 320 473 847
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 144 111 65 488 19 519
Övriga externa kostnader 52 465 53 497 121 607 202 917
Personalkostnader 122 605 130 237 184 745 218 570
Avskrivningar 1 584 2 300 5 222 6 579
Summa rörelsekostnader -176 798 -186 145 -377 062 -447 585
Rörelseresultat 13 572 -27 238 8 258 22 488
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 144 397 -66 904 43 949 49 352
Skatt 2 173 17 20 177 5 293
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 144 397 -66 904 43 949 49 352
Årets resultat 142 224 -66 921 23 772 44 059
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 907 2 390 1 441 1 055
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 418 2 225 3 023 4 479
Övriga finansiella kostnader 74 40 286 24 516 1 800
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 144 397 -66 904 43 949 49 352
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 177 0 2 490 3 835
Goodwill 0 0 0 526
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 065 6 634 8 448 8 437
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 242 6 634 10 938 12 798
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 6 260 5 453 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 345 274 819 1 521
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 605 5 727 819 1 521
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 326 774 299 985 335 215 347 559
Summa finansiella anläggningstillgångar 326 774 299 985 335 215 347 559
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 335 621 312 346 346 972 361 878

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 709 4 772 3 937
Summa varulager 0 709 4 772 3 937
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 30 287 27 353 36 039 62 591
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 308 28 363 21 749 35 516
Summa kortfristiga fordringar 40 595 55 716 57 788 98 107
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 20 866 9 188 19 607 122 835
Summa kassa och bank 87 533 47 720 77 636 32 384
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 148 994 113 333 159 803 257 263
Summa tillgångar 484 616 425 679 506 775 619 141

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 923 923 923 923
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 847 15 847 15 847 15 847
Summa bundet eget kapital 16 770 16 770 16 770 16 770
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 233 498 348 568 318 211 280 952
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 138 579 -67 927 28 375 39 769
Summa fritt eget kapital 372 077 280 641 346 586 320 721
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 388 847 297 411 363 356 337 491
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 902 2 995 2 995 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 3 664 23 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 59 202 77 295 75 723 105 309
Summa långfristiga skulder 59 202 77 295 79 387 128 309
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 1 832 53 092
Leverantörsskulder 11 112 11 813 16 430 35 009
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 22 552 36 165 42 775 65 240
Summa kortfristiga skulder 33 664 47 978 61 037 153 341
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 484 616 425 679 506 775 619 141

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 150 155 236 273
Löner till styrelse & VD 4 326 4 150 4 684 5 077
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 74 734 85 099 118 143 139 441
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 38 582 31 318 52 021 62 850
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 750 0 44 750 36 750
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 955 6 244 7 008 27 424
Summa säkerheter 4 705 6 244 51 758 64 174
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 096 1 096 2 590 1 494
Summa ansvarsförbindelser 1 096 1 096 2 590 1 494
Beviljad checkräkningskredit 0 0 16 000 93 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 42 163
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 380,61 % 215,59 % 221,87 % 85,10 %
Soliditet (%) 80,24 % 69,87 % 71,70 % 54,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,13 % -22,50 % 12,10 % 14,62 %
Riskbuffert (%) 29,37 % -39,67 % -5,50 % 6,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 75,59 % -68,85 % 4,26 % 9,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 527 576 520 529
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 839 567 0 39
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 0 26 4 009
Total omsättning 899 567 26 4 048
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 691 1 515 1 163 853
Personalkostnader 3 666 3 566 3 531 3 412
Avskrivningar 103 103 95 145
Summa rörelsekostnader -5 460 -5 184 -4 789 -4 410
Rörelseresultat -4 561 -4 616 -4 764 -362
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -5 848 -8 807 -9 755 2 219
Skatt 0 0 67 545
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 848 -8 807 -9 755 2 219
Årets resultat -4 848 -8 492 -5 322 2 982
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 152 -5 414 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 398 1 540 1 511 1 293
Externa ränteintäkter 228 232 13 226
Räntekostnader till koncernföretag 691 307 950 0
Externa räntekostnader 0 7 6 0
Övriga finansiella kostnader 71 235 6 572 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 848 -8 807 -9 755 2 219
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 1 000 315 4 500 1 308
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 112 215 377
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 112 215 377
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 152 -5 414 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 18 456 71 946 75 763 27 458
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 628 22 175 26 707 33 086
Summa finansiella anläggningstillgångar 136 011 147 600 142 162 94 724
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 136 020 147 712 142 376 95 101

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 8 56 18 85
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 21 8 5 335 16 676
Övriga kortfristiga fordringar 3 135 8 651 490 997
Summa kortfristiga fordringar 3 164 8 715 5 843 17 758
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 685 2 688 14 624 4 120
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 19 849 11 402 20 466 21 878
Summa tillgångar 155 869 159 115 162 843 116 979

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 923 923 923 923
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 12 898 12 898 12 898 12 898
Summa bundet eget kapital 13 821 13 821 13 821 13 821
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 79 497 87 989 93 311 95 435
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 848 -8 492 -5 322 2 982
Summa fritt eget kapital 74 649 79 497 87 989 98 417
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 88 470 93 318 101 810 112 238
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 64 016 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 64 016 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 94 172 86 90
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 62 556 57 950 0
Övriga kortfristiga skulder 3 284 3 070 2 997 4 651
Summa kortfristiga skulder 3 383 65 798 61 033 4 741
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 155 869 159 115 162 843 116 979

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 756 756 791 728
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 530 1 556 1 245 1 212
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 039 900 1 096 1 117
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 955 5 094 7 008 13 762
Summa säkerheter 3 955 5 094 7 008 13 762
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 000 3 000 3 050 26 050
Summa ansvarsförbindelser 3 000 3 000 3 050 26 050
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 210 0 0 5 107
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 586,73 % 17,33 % 33,53 % 461,46 %
Soliditet (%) 56,76 % 58,65 % 62,52 % 95,95 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,61 % -9,44 % -9,58 % 1,98 %
Riskbuffert (%) -4,39 % -6,02 % -13,70 % 1,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -787,84 % -1 650,09 % 0,00 % 5 689,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 762 771 679 647
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!