Nyckeltal för C.G. Carlsson & son Lantbruk Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 586 11 186 11 295 10 042
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 319 494 358 780
Total omsättning 13 905 11 680 11 653 10 822
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 7 826 5 698 5 071 4 740
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 583 2 972 3 498 3 227
Personalkostnader 1 036 1 408 1 559 1 542
Avskrivningar 233 260 274 234
Summa rörelsekostnader -11 678 -10 338 -10 402 -9 743
Rörelseresultat 2 227 1 343 1 251 1 079
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 695 1 131 670 767
Skatt 304 241 154 167
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 326 1 285 1 203 1 057
Årets resultat 1 392 889 515 600
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 72 26 0 21
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 91 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 54 57 57 54
Övriga finansiella kostnader 9 29 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 326 1 285 1 203 1 057
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -631 -154 -533 -290
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 842 2 087 2 296 2 568
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 901 930 905 524
Summa materiella anläggningstillgångar 4 743 3 017 3 201 3 092
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 72 26 0 21
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 270 202 205 221
Summa finansiella anläggningstillgångar 270 202 205 221
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 5 013 3 219 3 407 3 313

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 3 526 2 637 2 769
Summa varulager 0 3 526 2 637 2 769
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 15 5 21 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 896 349 469 392
Summa kortfristiga fordringar 911 354 490 397
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 363 3 803 2 920 2 015
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 8 274 7 684 6 046 5 181
Summa tillgångar 13 287 10 903 9 453 8 494

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 4 819 4 179 3 664 3 064
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 392 889 515 600
Summa fritt eget kapital 6 211 5 068 4 179 3 664
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 6 331 5 188 4 299 3 784
Summa obeskattade reserver 3 046 2 415 2 261 1 728
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 616 1 390 1 500 1 500
Summa långfristiga skulder 616 1 390 1 500 1 500
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 583 1 605 678 824
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 712 304 714 658
Summa kortfristiga skulder 3 295 1 909 1 392 1 482
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 13 287 10 903 9 453 8 494

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 305 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 305 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 250 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 251,11 % 217,76 % 244,97 % 162,75 %
Soliditet (%) 64,54 % 63,91 % 63,11 % 59,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,12 % 18,44 % 20,17 % 20,90 %
Riskbuffert (%) 16,64 % 10,39 % 11,69 % 11,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,98 % 10,72 % 10,15 % 9,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!