Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för C Finance AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 57 443 81 910 58 274 40 647
Aktiverat arbete för egen räkning 2 482 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 47 37 7 0
Total omsättning 59 972 81 947 58 281 40 647
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 55 222 65 064 41 023 30 843
Personalkostnader 5 977 4 832 3 009 1 440
Avskrivningar 124 0 0 0
Summa rörelsekostnader -61 323 -69 896 -44 032 -32 283
Rörelseresultat -1 474 11 662 14 054 8 081
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 25 4 884 8 235 5 183
Skatt 25 1 135 1 849 1 192
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 706 5 598 11 042 6 916
Årets resultat 0 3 749 6 386 3 990
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -23 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 6 0 0 0
Externa ränteintäkter 82 98 39 5
Räntekostnader till koncernföretag 1 998 943 702 229
Externa räntekostnader 5 299 5 220 2 350 942
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 706 5 598 11 042 6 916
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 8 731 -714 -2 807 -1 733
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 2 358 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 358 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -23 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 23 23 23
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 358 23 23 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 10 15 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 528 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 85 538 106 865 68 116 36 903
Summa kortfristiga fordringar 87 066 106 875 68 131 36 903
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 859 15 326 6 237 4 542
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 99 925 122 201 74 368 41 445
Summa tillgångar 102 283 122 224 74 391 41 468

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 358 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 458 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 16 793 15 402 9 016 5 026
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 3 749 6 386 3 990
Summa fritt eget kapital 16 793 19 151 15 402 9 016
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 19 251 19 251 15 502 9 116
Summa obeskattade reserver 0 8 731 8 017 5 210
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 63 364 78 280 39 537 19 426
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 15 522 10 324 6 902 3 964
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 78 886 88 604 46 439 23 390
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 746 4 181 2 599 2 624
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 400 1 457 1 835 1 128
Summa kortfristiga skulder 4 146 5 638 4 434 3 752
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 102 283 122 224 74 391 41 468

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 6 5 5 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 92 001 113 801 70 054 38 005
Summa säkerheter 92 001 113 801 70 054 38 005
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 2 410,15 % 2 167,45 % 1 677,22 % 1 104,61 %
Soliditet (%) 18,82 % 21,02 % 28,78 % 31,24 %
Avkastning på eget kapital (%) -45,22 % 21,79 % 51,57 % 53,38 %
Riskbuffert (%) -10,17 % 3,24 % 13,19 % 15,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -27,86 % -0,69 % 13,71 % 14,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0