C Finance AB

556708-4578 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för C Finance AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 81 910 58 274 40 647 25 121
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 7 0 0
Total omsättning 81 947 58 281 40 647 25 121
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 65 064 41 023 30 843 18 735
Personalkostnader 4 832 3 009 1 440 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -69 896 -44 032 -32 283 -18 735
Rörelseresultat 11 662 14 054 8 081 6 386
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 4 884 8 235 5 183 4 181
Skatt 1 135 1 849 1 192 952
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 598 11 042 6 916 5 581
Årets resultat 3 749 6 386 3 990 3 228
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 98 39 5 16
Räntekostnader till koncernföretag 943 702 229 0
Externa räntekostnader 5 220 2 350 942 831
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 598 11 042 6 916 5 581
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -714 -2 807 -1 733 -1 400
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 23 23 23
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 23 23 23 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 10 15 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 106 865 68 116 36 903 20 443
Summa kortfristiga fordringar 106 875 68 131 36 903 20 443
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 326 6 237 4 542 4 338
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 122 201 74 368 41 445 24 781
Summa tillgångar 122 224 74 391 41 468 24 804

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 15 402 9 016 5 026 1 797
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 749 6 386 3 990 3 228
Summa fritt eget kapital 19 151 15 402 9 016 5 025
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 19 251 15 502 9 116 5 125
Summa obeskattade reserver 8 731 8 017 5 210 3 477
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 78 280 39 537 19 426 9 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 324 6 902 3 964 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 88 604 46 439 23 390 9 000
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 352
Leverantörsskulder 4 181 2 599 2 624 1 228
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 3 738
Övriga kortfristiga skulder 1 457 1 835 1 128 1 884
Summa kortfristiga skulder 5 638 4 434 3 752 7 202
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 122 224 74 391 41 468 24 804

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 5 5 2 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 113 801 70 054 38 005 20 393
Summa säkerheter 113 801 70 054 38 005 20 393
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 2 167,45 % 1 677,22 % 1 104,61 % 344,08 %
Soliditet (%) 21,02 % 28,78 % 31,24 % 30,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,79 % 51,57 % 53,38 % 72,60 %
Riskbuffert (%) 3,24 % 13,19 % 15,39 % 21,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,69 % 13,71 % 14,13 % 18,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.