Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bygg & Maskinuthyrning i Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 096 3 407 3 674 3 259
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 35 6 2
Total omsättning 2 108 3 442 3 680 3 261
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 649 70 181 41
Övriga externa kostnader 284 1 858 1 896 1 423
Personalkostnader 1 035 1 008 1 122 1 090
Avskrivningar 3 10 10 7
Summa rörelsekostnader -1 971 -2 946 -3 209 -2 561
Rörelseresultat 137 495 471 699
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 137 484 463 6
Skatt 4 2 1 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 137 484 463 696
Årets resultat 0 2 2 3
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 11 8 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 137 484 463 696
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -133 -480 -460 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -690
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 3 13 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 3 13 23
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 3 13 23

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 457 245 305 257
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 163 168 398 600
Övriga kortfristiga fordringar 83 349 140 106
Summa kortfristiga fordringar 703 762 843 963
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 49 185 255 338
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 752 947 1 098 1 301
Summa tillgångar 752 950 1 111 1 324

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 14 12 10 6
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 2 2 3
Summa fritt eget kapital 14 14 12 9
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 64 64 62 59
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 64 278 131
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 596 608 688 1 038
Övriga kortfristiga skulder 87 214 83 95
Summa kortfristiga skulder 688 886 1 049 1 264
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 752 950 1 111 1 324

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 109,30 % 106,88 % 104,67 % 102,93 %
Soliditet (%) 8,51 % 6,74 % 5,58 % 4,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 214,06 % 756,25 % 746,77 % 1 179,66 %
Riskbuffert (%) 18,22 % 50,86 % 41,63 % 52,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,54 % 13,88 % 12,38 % 21,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0