Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Butängens Bud & Lots AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 657 9 315 9 894 11 835
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 191 275 66 197
Total omsättning 21 848 9 590 9 960 12 032
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 694 3 809 4 284 4 953
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 435 587 569 613
Personalkostnader 11 213 4 892 4 789 5 926
Avskrivningar 84 21 52 185
Summa rörelsekostnader -21 426 -9 309 -9 694 -11 677
Rörelseresultat 422 251 251 265
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 248 178 183 232
Skatt 67 45 44 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 351 245 249 232
Årets resultat 181 133 139 232
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 71 8 5 33
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 351 245 249 232
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -103 -67 -66 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 491 294 16 141
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 491 294 16 141
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 493 534 334 261
Summa finansiella anläggningstillgångar 493 534 334 261
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 983 828 349 402

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 3 574 2 064 1 288 1 356
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 347 645 114 108
Summa kortfristiga fordringar 3 921 2 709 1 402 1 464
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 158 213
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 921 2 709 1 560 1 677
Summa tillgångar 4 904 3 537 1 909 2 079

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 35 252 113 -119
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -100 100 219
Årets resultat 181 133 139 232
Summa fritt eget kapital 216 285 352 332
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 266 335 402 382
Summa obeskattade reserver 236 133 66 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 75 23 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 75 23 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 135 421 0 0
Leverantörsskulder 1 088 892 353 455
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 104 1 732 1 088 1 242
Summa kortfristiga skulder 4 327 3 045 1 441 1 697
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 904 3 537 1 909 2 079

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 24 11 12 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 4 306
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 498
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 191 284 0 0
Summa säkerheter 191 284 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 250 250 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 180 205 0 0
Utdelning 200 250 100 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 90,62 % 88,97 % 108,26 % 98,82 %
Soliditet (%) 8,97 % 12,24 % 23,61 % 18,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 79,79 % 56,58 % 55,25 % 60,73 %
Riskbuffert (%) 7,01 % 6,90 % 12,96 % 10,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,29 % 2,54 % 2,47 % 1,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 269