Nyckeltal för Business Engagement Group CE AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 134 16 701 13 133 12 870
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 1 22
Total omsättning 18 134 16 705 13 134 12 892
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 2 405 2 132 1 415
Handelsvaror 3 210 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 796 1 521 1 857 1 573
Personalkostnader 8 918 8 609 7 277 7 298
Avskrivningar 47 47 39 39
Summa rörelsekostnader -13 971 -12 582 -11 305 -10 325
Rörelseresultat 4 163 4 121 1 830 2 567
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 4 160 4 740 2 178 2 758
Skatt 871 1 012 465 609
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 160 4 110 1 818 2 558
Årets resultat 3 290 3 728 1 713 2 148
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 11 12 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 160 4 110 1 818 2 558
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 630 360 200
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 63 109 116 154
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 109 116 154
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 000 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 030 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 2 093 109 116 154

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 2 512 2 746 2 873 2 359
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 250
Övriga kortfristiga fordringar 421 118 59 61
Summa kortfristiga fordringar 2 933 2 864 2 932 2 670
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 090 4 457 3 048 6 691
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 022 7 322 5 981 9 361
Summa tillgångar 7 115 7 431 6 096 9 515

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 102 101 101 101
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 102 101 101 101
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 0 1 942 1 744
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 290 3 728 1 713 2 148
Summa fritt eget kapital 3 290 3 729 2 655 3 892
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 392 3 830 2 756 3 993
Summa obeskattade reserver 0 0 630 990
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 847 282 336 379
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 9
Övriga kortfristiga skulder 2 876 3 320 2 374 4 144
Summa kortfristiga skulder 3 723 3 602 2 710 4 532
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 115 7 431 6 096 9 515

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 10 11 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 280 3 727 2 655 2 950
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 134,92 % 203,25 % 220,66 % 206,55 %
Soliditet (%) 47,67 % 51,54 % 52,83 % 49,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,64 % 107,31 % 56,45 % 54,16 %
Riskbuffert (%) 58,43 % 55,15 % 29,60 % 26,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,92 % 24,54 % 13,75 % 19,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!