Nyckeltal för Bullgod Kommunikation AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 899 1 863 2 432 4 150
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 24 100 0
Total omsättning 900 1 887 2 532 4 150
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 111 370 204 605
Handelsvaror 3 0 0 0
Övriga externa kostnader 912 1 284 1 972 2 197
Personalkostnader 984 920 929 847
Avskrivningar 24 24 24 76
Summa rörelsekostnader -2 034 -2 598 -3 129 -3 725
Rörelseresultat -1 134 -714 -600 422
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt -1 108 121 -245 -100
Skatt 0 98 0 204
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 703 -46 -504 -100
Årets resultat -1 109 23 -245 -304
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 98 68 197
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 9 8
Övriga finansiella kostnader 847 0 0 948
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 703 -46 -504 -100
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 595 167 259 0
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 38 63 87 41
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 25 25 25 25
Summa materiella anläggningstillgångar 63 88 112 66
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 98 68 197
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 636 3 292 3 823 3 865
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 828 5 012 5 284 5 120
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 4 892 5 100 5 396 5 186

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 21 27 115 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 720 940 471 348
Övriga kortfristiga fordringar 431 588 957 175
Summa kortfristiga fordringar 1 172 1 555 1 543 550
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 770 1 605 1 491 3 396
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 943 3 160 3 034 3 946
Summa tillgångar 6 834 8 260 8 430 9 132

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 5 652 5 629 5 873 6 478
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 109 23 -245 -304
Summa fritt eget kapital 4 543 5 652 5 628 6 174
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 4 663 5 772 5 748 6 294
Summa obeskattade reserver 641 1 235 1 403 1 662
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 500 500 500 500
Summa långfristiga skulder 500 500 500 500
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 5 18 269
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 026 747 761 408
Summa kortfristiga skulder 1 030 752 779 677
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 6 834 8 260 8 430 9 132

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 300 300
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 188,54 % 420,21 % 389,47 % 582,87 %
Soliditet (%) 75,15 % 80,90 % 80,45 % 82,34 %
Avkastning på eget kapital (%) -33,16 % -0,69 % -7,43 % -1,33 %
Riskbuffert (%) -62,61 % -0,56 % -6,42 % -49,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -284,20 % -2,47 % -21,09 % -25,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!