Nyckeltal för Building Management Systems Technology & Green Tech Solutions AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 334 14 951 16 997 9 920
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 128 176 293 228
Total omsättning 13 462 15 127 17 290 10 148
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 618 7 042 10 889 5 117
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 938 2 759 2 047 836
Personalkostnader 4 771 4 452 3 264 3 199
Avskrivningar 13 19 30 41
Summa rörelsekostnader -13 340 -14 272 -16 230 -9 193
Rörelseresultat 119 856 1 060 950
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 138 851 809 707
Skatt 127 190 177 160
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 124 851 1 085 948
Årets resultat 10 661 632 547
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 3 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 124 851 1 085 948
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 14 0 -276 -241
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 39 55 77 88
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 39 55 77 88
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 39 55 77 118

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 203 246 196 121
Summa varulager 203 246 196 121
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 677 1 186 1 840 1 537
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 054 750 923 408
Summa kortfristiga fordringar 2 731 1 936 2 763 1 945
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 56 0
Summa kassa och bank 2 189 2 139 1 686 2 012
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 123 4 321 4 701 4 077
Summa tillgångar 5 163 4 375 4 778 4 196

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 337 1 676 1 294 1 207
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -310
Årets resultat 10 661 632 547
Summa fritt eget kapital 2 347 2 337 1 926 1 444
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 467 2 457 2 046 1 564
Summa obeskattade reserver 760 774 774 498
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 263 538 1 284 977
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 673 606 674 1 157
Summa kortfristiga skulder 1 936 1 144 1 958 2 134
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 163 4 375 4 778 4 196

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 7 8 7 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 254,13 % 356,21 % 227,22 % 185,43 %
Soliditet (%) 58,63 % 69,20 % 54,76 % 46,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,10 % 28,11 % 41,47 % 49,09 %
Riskbuffert (%) 2,40 % 19,19 % 22,68 % 22,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,93 % 5,66 % 6,38 % 9,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord