Nyckeltal för Brokendoll AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 297 13 298 13 440 9 303
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 36 294 599
Total omsättning 21 318 13 334 13 734 9 902
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 541 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 709 8 067 6 045 6 729
Personalkostnader 8 675 9 000 4 741 2 877
Avskrivningar 30 33 23 6
Summa rörelsekostnader -16 955 -17 100 -10 809 -9 612
Rörelseresultat 4 216 -3 812 2 887 233
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 913 -3 242 3 089 205
Skatt 185 0 679 60
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 200 -3 817 2 884 230
Årets resultat 3 728 -3 243 2 411 144
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 9 2 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 200 -3 817 2 884 230
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -287 575 205 -25
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 61 94 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 61 94 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 122 122
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 122 122
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 61 216 122

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 910 1 116 797 1 839
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 377 294 574 607
Summa kortfristiga fordringar 1 287 1 410 1 371 2 446
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 718 1 3 874 293
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 006 1 411 5 246 2 739
Summa tillgångar 5 006 1 471 5 461 2 861

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -1 609 1 312 1 216
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 322 0 0
Årets resultat 3 728 -3 243 2 411 144
Summa fritt eget kapital 2 119 -1 609 2 412 360
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 219 -1 509 2 512 460
Summa obeskattade reserver 290 3 578 783
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 64 64
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 517 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 517 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 448 622 643 982
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 940 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 108 1 839 1 665 571
Summa kortfristiga skulder 2 496 2 461 2 308 1 553
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 006 1 471 5 461 2 861

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 13 8 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 800 800 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 800 800 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 800 800 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 517 0 0
Utdelning 0 0 1 100 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 200,52 % 57,33 % 227,25 % 176,37 %
Soliditet (%) 48,60 % -102,43 % 53,80 % 36,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 172,65 % 253,32 % 98,16 % 22,18 %
Riskbuffert (%) 83,54 % -259,17 % 52,77 % 7,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,63 % -28,77 % 21,44 % 2,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!