Nyckeltal för Briab - Brand & Riskingenjörerna AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 152 271 123 179 114 880 130 794
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 149 228 1 287 158
Total omsättning 152 420 123 407 116 167 130 952
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 37 291 32 055 25 089 30 535
Personalkostnader 111 836 93 711 84 130 92 183
Avskrivningar 436 343 482 639
Summa rörelsekostnader -149 563 -126 109 -109 701 -123 357
Rörelseresultat 2 856 -2 702 6 466 7 594
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 17 416 -2 790 6 282 5 548
Skatt 180 0 791 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 416 -2 790 6 282 5 548
Årets resultat 17 235 -2 790 4 302 658
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 600 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 21 31 19 29
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 83 100 202 205
Övriga finansiella kostnader 3 20 0 1 870
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 416 -2 790 6 282 5 548
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -1 189 -4 891
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 943 534 334 816
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 943 534 334 816
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 600 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 1 397 1 398 8 988
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 352 151 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 352 3 448 3 298 10 888
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 296 3 982 3 632 11 704

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 29 649 24 600 23 885 16 057
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 060 819 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 22 782 12 662 12 911 10 199
Summa kortfristiga fordringar 53 491 38 081 36 796 26 256
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 583 3 186 6 805 10 795
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 70 074 41 266 43 601 37 051
Summa tillgångar 72 370 45 248 47 233 48 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 160 160 160 160
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 24 24 24 24
Summa bundet eget kapital 184 184 184 184
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 14 596 16 196 11 894 11 236
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 190 1 190 0
Årets resultat 17 235 -2 790 4 302 658
Summa fritt eget kapital 31 831 14 596 17 386 11 894
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 32 015 14 780 17 570 12 078
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 573 1 673 2 001
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 729 9 421 3 384 13 182
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 9 729 9 994 5 057 15 183
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 435 1 100 1 238 1 238
Leverantörsskulder 7 168 2 916 4 019 1 626
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 23 0 0
Övriga kortfristiga skulder 23 023 16 435 19 349 18 631
Summa kortfristiga skulder 30 626 20 474 24 606 21 495
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 72 370 45 248 47 233 48 756

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 124 109 109 122
Löner till styrelse & VD 1 627 2 021 1 031 868
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 71 197 57 779 53 493 57 756
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 33 016 28 523 27 307 30 049
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 16 500 16 500 14 000 14 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 600 100 100 2 600
Summa säkerheter 18 100 16 600 14 100 16 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 1 500 1 500 0
Summa ansvarsförbindelser 0 1 500 1 500 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 228,81 % 201,56 % 177,20 % 172,37 %
Soliditet (%) 44,24 % 32,66 % 37,20 % 24,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,40 % -18,88 % 35,75 % 45,93 %
Riskbuffert (%) 23,97 % -6,29 % 13,05 % 9,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,38 % -2,36 % 5,29 % 2,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 587 549 500 481
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord