Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 472 109 509 960 410 348 391 411
Övriga rörelseintäkter 28 414 25 571 9 403 0
Total omsättning 500 523 535 531 419 751 391 411
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 2 703
Kostnad sålda varor 365 152 362 221 286 581 304 836
Rörelseresultat 48 005 103 473 65 423 15 227
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 37 726 95 086 69 459 25 922
Skatt 455 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 45 626 102 086 63 697 13 299
Årets resultat 4 351 678 28 933 369
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 528 0 0 0
Externa ränteintäkter 331 117 65 1 225
Räntekostnader till koncernföretag 782 838 1 266 0
Externa räntekostnader 3 487 766 3 283 3 153
Övriga finansiella kostnader 795 929 84 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 45 626 102 086 63 697 13 299
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -32 920 -94 408 -40 526 -25 553
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -7 900 -7 000 5 762 12 623
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 4 740 1 010 764 551
Patent, licenser mm 7 425 5 144 9 914 14 684
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 633 4 356 669 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 15 798 10 510 11 347 15 235
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 864 2 005 2 112 1 286
Inventarier 25 445 20 418 11 586 13 886
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 3 059 301 532
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 309 25 482 13 999 15 704
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 382 9 382 9 382 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 52 489 45 374 34 728 30 939

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 70 265 62 564 42 481 35 815
Summa varulager 70 265 62 564 42 481 35 815
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 19 546 17 487 9 533 12 096
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 141 858 158 878 221 372 124 416
Övriga kortfristiga fordringar 7 744 7 401 5 277 2 780
Summa kortfristiga fordringar 169 148 183 766 236 182 139 292
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 -48 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 239 413 246 330 278 615 175 107
Summa tillgångar 291 902 291 704 313 343 206 046

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 450 450 450 450
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 193 2 774 809 139
Summa bundet eget kapital 4 643 3 224 1 259 589
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 27 051 28 472 21 505 21 805
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 351 678 28 933 369
Summa fritt eget kapital 31 402 29 150 50 438 22 174
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 36 045 32 374 51 697 22 763
Summa obeskattade reserver 14 900 7 000 0 5 762
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 24 727 20 465 19 998 19 634
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 3 155 3 896 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 317 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 317 3 155 3 896 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 28 606 37 587 32 025 23 041
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 148 605 137 240 148 407 110 534
Övriga kortfristiga skulder 31 702 53 883 57 320 24 312
Summa kortfristiga skulder 208 913 228 710 237 752 157 887
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 291 902 291 704 313 343 206 046

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 104 102 91 83
Löner till styrelse & VD 1 356 1 269 1 063 4 563
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 41 074 45 153 39 554 36 443
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 22 672 21 397 17 355 12 884
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 92 000 92 000 92 000 92 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 7 346 9 547
Summa säkerheter 92 000 92 000 99 346 101 547
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 495 409 15 388 100 828
Summa ansvarsförbindelser 495 409 15 388 100 828
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 679 20 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 80,97 % 80,35 % 99,32 % 88,22 %
Soliditet (%) 16,11 % 12,87 % 16,50 % 13,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 97,02 % 271,99 % 123,21 % 49,24 %
Riskbuffert (%) 15,07 % 34,78 % 19,89 % 6,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,59 % 19,52 % 14,39 % 2,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 408 455 446 494
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Brenderup AB

Information 2006-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2006-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 0
Rörelsens kostnader 2006-12
Övriga rörelsekostnader 0
Kostnad sålda varor 0
Rörelseresultat 0
Resultat 2006-12
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 0
Årets resultat 0
Jämförelsestörande poster 2006-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2006-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2006-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 2006-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2006-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2006-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2006-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2006-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2006-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2006-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2006-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2006-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 0
2006-12
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2006-12
Aktiekapital 0
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 0
Fritt eget kapital 2006-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Summa fritt eget kapital 0
2006-12
Summa eget kapital 0
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2006-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2006-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
2006-12
Summa eget kapital och skulder 0

Noter

2006-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2006-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2006-12
Kassalikviditet (%) 0,00 %
Soliditet (%) 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!