Nyckeltal för Bravo Städservice Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 439 3 266 3 846 4 053
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 15 42 0
Total omsättning 3 444 3 281 3 888 4 053
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 343 221 373 260
Övriga externa kostnader 338 275 293 227
Personalkostnader 2 496 2 410 2 748 2 890
Avskrivningar 0 0 1 4
Summa rörelsekostnader -3 177 -2 906 -3 415 -3 381
Rörelseresultat 268 374 474 672
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 267 374 473 672
Skatt 59 83 112 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 267 374 473 672
Årets resultat 208 292 361 520
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 267 374 473 672
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 1
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 10 10 10 11
Summa materiella anläggningstillgångar 10 10 10 12
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 10 10 10 12

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 622 284 353 381
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 229 472 634 535
Summa kortfristiga fordringar 851 756 987 916
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 273 2 275 2 278 2 863
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 3 125 3 031 3 265 3 779
Summa tillgångar 3 135 3 041 3 276 3 791

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 1 811 1 719 1 558 1 187
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 208 292 361 520
Summa fritt eget kapital 2 019 2 011 1 919 1 707
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 2 139 2 131 2 039 1 827
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 20 29 46
Summa långfristiga skulder 4 20 29 46
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 11 10 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 982 880 1 198 1 907
Summa kortfristiga skulder 992 891 1 208 1 917
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 3 135 3 041 3 276 3 791

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 8 8 9 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 314,92 % 340,18 % 270,28 % 197,13 %
Soliditet (%) 68,23 % 70,08 % 62,24 % 48,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,48 % 17,55 % 23,20 % 36,78 %
Riskbuffert (%) 8,45 % 12,30 % 14,39 % 17,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,73 % 11,45 % 12,27 % 16,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!