Nyckeltal för Brave Entrepreneurs AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 960 6 771 4 700 537
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 52 876 13 117 52
Total omsättning 5 012 7 647 17 817 589
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 551 6 975 5 591 1 133
Personalkostnader 574 388 416 177
Avskrivningar 179 179 97 53
Summa rörelsekostnader -7 304 -7 542 -6 104 -1 363
Rörelseresultat -2 292 -158 -1 405 -775
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 933 172 -1 411 2 115
Skatt 0 0 0 10
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 933 172 -1 411 2 115
Årets resultat 933 172 -1 411 2 105
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 244 350 0 2 134
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 20 7 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 933 172 -1 411 2 115
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 364 543 722 209
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 364 543 722 209
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 244 350 0 2 134
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 867 3 612 6 132 6 064
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 704 6 210 8 730 8 458
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 5 068 6 754 9 452 8 667

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 163 32 56 80
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 523 1 282 2 486 453
Summa kortfristiga fordringar 1 686 1 314 2 542 533
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 570 101 4 679
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 2 256 1 415 2 546 1 213
Summa tillgångar 7 324 8 168 11 998 9 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 1 395 3 578 4 989 3 222
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 933 172 -1 411 2 105
Summa fritt eget kapital 2 328 3 750 3 578 5 327
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 2 378 3 800 3 628 5 377
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 311 374 495 49
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 270 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 500 2 500 5 000 0
Summa långfristiga skulder 3 081 2 874 5 495 49
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 62 62 0 0
Leverantörsskulder 253 57 1 710 101
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 550 1 375 1 165 4 352
Summa kortfristiga skulder 1 865 1 494 2 875 4 453
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 7 324 8 168 11 998 9 880

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 325 447 0 0
Summa säkerheter 325 447 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 355 0 338
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 120,97 % 94,71 % 88,56 % 27,22 %
Soliditet (%) 32,47 % 46,52 % 30,24 % 54,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,23 % 4,53 % -38,89 % 39,33 %
Riskbuffert (%) 12,61 % 1,89 % -11,79 % 21,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,43 % 2,24 % -30,17 % 393,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!