Nyckeltal för Brösarps Rör & Värme AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 684 15 365 8 167 2 474
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 247 59 0 0
Total omsättning 19 931 15 424 8 167 2 474
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 9 707 0 0 0
Handelsvaror 0 8 476 4 339 1 219
Övriga externa kostnader 1 744 1 497 753 217
Personalkostnader 4 799 3 406 2 151 355
Avskrivningar 9 1 0 0
Summa rörelsekostnader -16 259 -13 380 -7 243 -1 791
Rörelseresultat 3 671 2 045 924 682
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 171 1 542 690 512
Skatt 708 325 150 114
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 671 2 042 923 682
Årets resultat 2 463 1 218 541 398
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 671 2 042 923 682
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -500 -500 -233 -170
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 33 42 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 33 42 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 33 42 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 400 981 543 15
Summa varulager 2 400 981 543 15
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 796 1 981 1 203 470
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 66 176 112 8
Summa kortfristiga fordringar 2 862 2 157 1 315 478
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 167 2 632 1 244 661
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 9 428 5 771 3 101 1 154
Summa tillgångar 9 461 5 813 3 101 1 154

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 107 889 348 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 463 1 218 541 398
Summa fritt eget kapital 2 570 2 107 889 398
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 620 2 157 939 448
Summa obeskattade reserver 1 403 903 403 170
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 188 1 241 614 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 251 1 512 1 145 317
Summa kortfristiga skulder 5 439 2 753 1 759 536
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 461 5 813 3 101 1 154

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 5 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 2 000 0 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 129,23 % 173,96 % 145,48 % 212,50 %
Soliditet (%) 38,62 % 48,56 % 39,86 % 49,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 100,46 % 72,35 % 74,68 % 118,96 %
Riskbuffert (%) 38,78 % 35,08 % 29,76 % 59,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,63 % 13,27 % 11,30 % 27,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!