Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Borohus AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 472 562 321 337 255 230 430 591
Övriga rörelseintäkter 15 677 11 188 0 9 537
Total omsättning 488 239 332 525 255 230 440 128
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 352 0
Kostnad sålda varor 411 047 287 812 235 994 389 261
Rörelseresultat 54 137 31 931 7 900 33 657
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 84 079 31 871 40 659 68 830
Skatt 10 178 6 597 3 167 6 337
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 92 579 35 871 43 159 72 830
Årets resultat 73 901 25 275 37 491 62 493
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 37 228 1 470 26 427 33 430
Ränteintäkter från koncernföretag 175 623 270 0
Externa ränteintäkter 2 565 2 840 8 701 5 558
Räntekostnader till koncernföretag 46 289 342 0
Externa räntekostnader 0 0 22 1
Övriga finansiella kostnader 1 481 710 48 95
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 92 579 35 871 43 159 72 830
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -8 500 -4 000 -2 500 -4 000
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 37 228 1 470 26 427 33 430
Fordringar på koncern- och intresseföretag 258 934 139 058 131 434 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 95 804 79 440 33 026 132
Summa finansiella anläggningstillgångar 367 431 226 383 172 047 4 539
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 367 431 226 383 172 047 4 539

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 102 651 32 541 37 306 112 755
Summa varulager 102 651 32 541 37 306 112 755
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 164 582 119 188 60 394 55 957
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 026 19 230 15 959 93 432
Övriga kortfristiga fordringar 207 105 163 131 190 452 316 405
Summa kortfristiga fordringar 376 713 301 549 266 805 465 794
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 58 882 8 772 13 474 32 436
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 538 246 342 862 317 585 610 985
Summa tillgångar 905 678 569 244 489 632 615 524

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 5 000 5 000 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 5 100 5 100 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 323 470 298 195 265 204 202 712
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 73 901 25 275 37 491 62 493
Summa fritt eget kapital 397 371 323 470 302 695 265 205
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 402 471 328 570 303 295 265 805
Summa obeskattade reserver 54 500 46 000 42 000 39 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 350 1 200 1 200 800
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 66 313 21 560 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 66 313 21 560 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 18 767 15 875 12 519 19 970
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 181 801 16 220 70 517 111 542
Övriga kortfristiga skulder 246 788 95 066 38 541 177 908
Summa kortfristiga skulder 447 356 127 161 121 577 309 420
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 905 678 569 244 489 632 615 524

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 33 482 113 788 0 0
Summa ansvarsförbindelser 33 482 113 788 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 97,37 % 244,04 % 230,54 % 161,02 %
Soliditet (%) 48,87 % 63,68 % 68,27 % 47,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,92 % 9,90 % 12,91 % 24,70 %
Riskbuffert (%) 10,06 % 5,99 % 8,63 % 11,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,27 % 10,85 % 16,75 % 16,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0