Nyckeltal för Borås Yrkeskläder AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 068 22 593 18 937 14 938
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 448 0 0 0
Total omsättning 24 516 22 593 18 937 14 938
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 16 452 15 535 12 452 9 137
Övriga externa kostnader 2 662 2 530 2 380 2 098
Personalkostnader 4 103 4 280 3 909 3 408
Avskrivningar 38 33 19 19
Summa rörelsekostnader -23 255 -22 378 -18 760 -14 662
Rörelseresultat 1 261 215 176 275
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 192 146 123 197
Skatt 255 32 29 46
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 192 146 123 197
Årets resultat 937 114 94 151
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 69 69 53 0
Externa räntekostnader 0 1 0 79
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 192 146 123 197
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 95 77 43 62
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 95 77 43 62
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 95 77 43 62

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 980 5 804 5 533 4 636
Summa varulager 5 980 5 804 5 533 4 636
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 673 3 370 3 137 2 519
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 202 0 1 0
Övriga kortfristiga fordringar 103 346 171 468
Summa kortfristiga fordringar 5 978 3 716 3 309 2 987
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 119 135 111 5
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 077 9 654 8 954 7 627
Summa tillgångar 12 173 9 732 8 997 7 689

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 102 989 895 744
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 937 114 94 151
Summa fritt eget kapital 2 039 1 103 989 895
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 089 1 153 1 039 945
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 100
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 100
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 793 1 015 744 737
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 202 6 707 6 545 5 302
Övriga kortfristiga skulder 1 088 857 669 606
Summa kortfristiga skulder 10 083 8 579 7 958 6 645
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 12 173 9 732 8 997 7 689

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7 7 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 000 5 000 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 5 000 5 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 60,47 % 44,89 % 42,98 % 45,03 %
Soliditet (%) 17,16 % 11,85 % 11,55 % 12,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,06 % 12,66 % 11,84 % 20,85 %
Riskbuffert (%) 9,67 % 1,40 % 1,29 % 2,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,67 % 0,34 % 0,37 % 0,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!