Nyckeltal för Bolagsrätt Sundsvall AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 49 058 33 989 28 134 24 983
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 132 250 93 213
Total omsättning 49 190 34 239 28 227 25 196
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 417 6 505 4 113 4 929
Övriga externa kostnader 5 884 4 709 5 331 3 486
Personalkostnader 20 408 14 170 12 557 11 501
Avskrivningar 220 190 105 110
Summa rörelsekostnader -36 929 -25 574 -22 106 -20 026
Rörelseresultat 12 189 8 494 6 021 5 044
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 21 457 9 959 7 084 6 142
Skatt 2 499 1 774 1 277 1 132
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 21 457 9 959 7 084 6 142
Årets resultat 19 188 8 238 6 011 5 310
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 680 1 846 1 408 1 487
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 3 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 413 381 342 389
Externa räntekostnader 3 3 4 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 21 457 9 959 7 084 6 142
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 230 53 203 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 229 313 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 397 331
Summa immateriella anläggningstillgångar 229 313 397 331
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 314 389 153 238
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 314 389 153 238
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 680 1 846 1 408 1 487
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 260 1 250 1 250 1 250
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 802 1 952 1 801 1 819

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 20 041 19 047 17 670 27 144
Summa varulager 20 041 19 047 17 670 27 144
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 12 589 7 490 6 766 5 080
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 951 3 454 2 447 3 292
Övriga kortfristiga fordringar 1 900 1 080 2 088 1 094
Summa kortfristiga fordringar 27 440 12 024 11 301 9 466
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 35 202 24 618 15 964 14 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 82 684 55 690 44 936 50 609
Summa tillgångar 84 486 57 642 46 736 52 428

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 115 115 115 115
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 25 25 25 25
Summa bundet eget kapital 140 140 140 140
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 0 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 19 188 8 238 6 011 5 310
Summa fritt eget kapital 19 188 8 238 6 011 5 310
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 19 328 8 378 6 151 5 450
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 703 428 307 547
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 799 24 599 23 450 7 212
Övriga kortfristiga skulder 55 655 24 237 16 828 39 219
Summa kortfristiga skulder 65 157 49 264 40 585 46 978
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 84 486 57 642 46 736 52 428

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 21 18 16 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 19 188 8 238 6 011 5 310
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 96,14 % 74,38 % 67,18 % 49,95 %
Soliditet (%) 22,88 % 14,53 % 13,16 % 10,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 111,02 % 118,87 % 115,17 % 112,70 %
Riskbuffert (%) 25,25 % 17,16 % 15,05 % 11,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 42,89 % 28,17 % 23,95 % 23,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!