Nyckeltal för BolagsBolaget Sverige AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 168 5 355 6 654 5 068
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 2 4 0
Total omsättning 7 171 5 357 6 658 5 068
Rörelsens kostnader 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 51 44 25 45
Övriga externa kostnader 1 595 555 834 639
Personalkostnader 5 492 4 811 5 777 4 283
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -7 138 -5 410 -6 636 -4 967
Rörelseresultat 33 -53 23 102
Resultat 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 17 -56 19 102
Skatt -3 38 -16 33
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 -56 19 102
Årets resultat 20 -95 10 69
Jämförelsestörande poster 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 4 5 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 -56 19 102
Bokslutsdispositioner 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -25 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 761 681 298 230
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 726 1 050 700
Övriga kortfristiga fordringar 408 153 151 82
Summa kortfristiga fordringar 1 169 1 560 1 499 1 012
Kassa och bank 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 90 610
2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 169 1 560 1 589 1 622
Summa tillgångar 1 169 1 560 1 589 1 622

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 85 80 69 50
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 100 0 0
Årets resultat 20 -95 10 69
Summa fritt eget kapital 105 85 79 119
2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 155 135 129 169
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 38 364 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 38 364 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 217 16 100 17
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 500 0 75 0
Övriga kortfristiga skulder 259 1 046 1 284 1 435
Summa kortfristiga skulder 976 1 062 1 459 1 452
2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 169 1 560 1 589 1 622

Noter

2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 11 19 14 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 700 700 700 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 525 525 500 0
Utnyttjad checkräkningskredit 38 364 0 0
Utdelning 0 0 0 50
2021-06 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 119,77 % 146,89 % 108,91 % 111,71 %
Soliditet (%) 13,26 % 8,65 % 8,12 % 10,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,97 % -41,48 % 14,73 % 60,36 %
Riskbuffert (%) 1,25 % -3,61 % 1,17 % 6,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,01 % -1,12 % 0,21 % 2,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!