Nyckeltal för Bohlins i Järbo AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 91 620 81 631 94 311 95 582
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 911 1 113 972 763
Total omsättning 92 531 82 744 95 283 96 345
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 73 933 63 751 77 014 76 702
Övriga externa kostnader 5 310 5 300 4 565 5 277
Personalkostnader 8 121 8 192 8 391 8 627
Avskrivningar 396 436 312 347
Summa rörelsekostnader -87 760 -77 679 -90 282 -90 953
Rörelseresultat 4 752 5 059 4 945 5 384
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 4 996 5 281 5 261 5 058
Skatt 1 043 1 114 1 145 1 076
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 618 4 989 4 838 5 212
Årets resultat 3 952 4 167 4 115 3 982
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 139 70 107 172
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 618 4 989 4 838 5 212
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 378 292 423 -154
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 213 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 213 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 780 1 172 1 055 1 027
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 780 1 172 1 055 1 027
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 992 1 172 1 055 1 027

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 42 189 31 404 16 812 30 233
Summa varulager 42 189 31 404 16 812 30 233
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 3 064 5 896 3 438 2 074
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 142 535 1 249 499
Summa kortfristiga fordringar 4 206 6 431 4 687 2 573
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 8 611 6 498 2 979
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 46 395 46 446 27 997 35 785
Summa tillgångar 47 387 47 618 29 052 36 812

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 18 692 14 525 14 409 12 427
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 952 4 167 4 115 3 982
Summa fritt eget kapital 22 644 18 692 18 524 16 409
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 22 764 18 812 18 644 16 529
Summa obeskattade reserver 1 949 2 327 2 619 3 042
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 4 811 0 0 0
Leverantörsskulder 10 268 19 321 1 693 11 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 595 7 158 6 096 6 141
Summa kortfristiga skulder 22 674 26 479 7 789 17 241
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 47 387 47 618 29 052 36 812

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 13 14 14 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 000 8 000 8 000 8 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 7 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 4 811 0 0 0
Utdelning 0 0 4 000 2 000
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 18,55 % 56,81 % 143,60 % 32,20 %
Soliditet (%) 51,07 % 43,11 % 70,82 % 50,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,08 % 24,30 % 23,51 % 27,77 %
Riskbuffert (%) 9,44 % 10,37 % 15,76 % 13,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,89 % 6,03 % 5,02 % 5,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!