Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Bodenhus AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 99 164 41 6
Personalkostnader 22 5 138 296
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -121 -169 -179 -302
Rörelseresultat -121 -169 -179 -302
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -122 2 397 -176 163
Skatt 0 175 64 23
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -122 2 397 -176 163
Årets resultat 0 3 311 341 228
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 687 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 115 623
Räntekostnader till koncernföretag 0 122 112 158
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -122 2 397 -176 163
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 122 1 089 581 88
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 687 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 531
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 792 881
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 12 605 13 645
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 12 605 13 645

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 204 9 364 3 401 0
Övriga kortfristiga fordringar 131 5 55 50
Summa kortfristiga fordringar 9 335 9 369 3 456 50
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 3 5 6
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 9 335 9 372 3 461 56
Summa tillgångar 9 335 9 372 16 066 13 701

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 8 841 5 530 5 189 4 961
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 3 311 341 228
Summa fritt eget kapital 8 841 8 841 5 530 5 189
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 9 201 9 201 5 890 5 549
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 797 888
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 9 286 7 164
Övriga kortfristiga skulder 134 171 93 100
Summa kortfristiga skulder 134 171 9 379 7 264
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 9 335 9 372 16 066 13 701

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 617 0
Summa säkerheter 0 0 617 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 686
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 686
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 6 966,42 % 5 480,70 % 36,90 % 0,77 %
Soliditet (%) 98,56 % 98,18 % 36,66 % 40,50 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,33 % 26,05 % -2,99 % 2,94 %
Riskbuffert (%) -2,04 % -44,47 % -1,59 % 0,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0