Nyckeltal för Bo1 Syd AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 604 14 582 19 388 20 416
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 0 1 560 0
Total omsättning 14 629 14 582 20 948 20 416
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 787 9 575 10 149 12 178
Personalkostnader 4 769 6 656 9 283 10 118
Avskrivningar 261 267 368 411
Summa rörelsekostnader -14 817 -16 498 -19 800 -22 707
Rörelseresultat -188 -1 916 1 147 -2 292
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -212 -1 874 1 143 -2 314
Skatt 0 0 1 339 -521
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -212 -1 874 1 143 -2 314
Årets resultat 28 26 4 804 -1 793
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 4 8 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 22 73 91
Övriga finansiella kostnader 5 5 5 6
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -212 -1 874 1 143 -2 314
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 240 1 900 5 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 32
Goodwill 1 418 613 693 1 082
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 56 139 222
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 418 669 832 1 336
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 147 187 229 233
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 147 187 229 233
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 270 0 860 2 229
Summa finansiella anläggningstillgångar 270 0 860 2 229
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 835 856 1 921 3 799

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 501 575 199 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 568 3 072 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 448 1 329 3 350 4 176
Summa kortfristiga fordringar 3 949 3 472 6 621 4 176
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 333 0 1 106 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 282 3 472 7 726 4 176
Summa tillgångar 7 118 4 328 9 647 7 975

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 303 2 277 -527 1 265
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -1 000 1 000 1 000
Årets resultat 28 26 4 804 -1 793
Summa fritt eget kapital 1 331 1 303 5 277 472
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 431 1 403 5 377 572
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 1 176 0 85
Leverantörsskulder 581 706 499 560
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 500 0 0 2 358
Övriga kortfristiga skulder 2 605 1 043 3 771 4 399
Summa kortfristiga skulder 5 686 2 925 4 270 7 402
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 7 118 4 328 9 647 7 975

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 6 9 16 22
Löner till styrelse & VD 0 1 134 903 323
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 482 3 473 5 681 6 452
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 076 1 778 2 419 2 562
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1 176 0 85
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 92,89 % 118,70 % 180,96 % 56,42 %
Soliditet (%) 20,10 % 32,42 % 55,74 % 7,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,81 % -133,57 % 21,26 % -404,55 %
Riskbuffert (%) -3,06 % -43,60 % 10,83 % -29,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,61 % -13,04 % 5,49 % -11,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 580 512 412 308
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!