Nyckeltal för Bo1 Ost AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 650 4 595 3 307 4 148
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 0 12 0
Total omsättning 4 658 4 595 3 319 4 148
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 051 1 762 1 660 1 280
Personalkostnader 1 582 1 375 1 198 1 307
Avskrivningar 75 71 81 91
Summa rörelsekostnader -3 708 -3 208 -2 939 -2 678
Rörelseresultat 949 1 386 380 1 469
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 983 1 466 471 1 491
Skatt 9 0 4 9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 943 1 436 431 1 521
Årets resultat 74 16 67 83
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 1 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 3 3
Övriga finansiella kostnader 3 3 3 3
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 943 1 436 431 1 521
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -900 -1 450 -400 -1 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 40 30 40 -30
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 75 105 135 165
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 75 105 135 165
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 38 79 130
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 38 79 130
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 270 0 335 340
Summa finansiella anläggningstillgångar 270 0 335 340
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 360 143 549 635

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 052 833 485 862
Summa kortfristiga fordringar 1 063 833 485 862
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 317 2 034 345 1 455
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 379 2 867 829 2 317
Summa tillgångar 2 738 3 009 1 378 2 953

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 229 213 146 63
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 74 16 67 83
Summa fritt eget kapital 303 229 213 146
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 503 429 413 346
Summa obeskattade reserver 60 100 130 170
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 31 53 59 20
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 900 1 430 404 1 410
Övriga kortfristiga skulder 1 245 997 372 1 007
Summa kortfristiga skulder 2 176 2 480 835 2 437
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 738 3 009 1 378 2 953

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 147 1 018 864 988
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 249 280 279 285
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 109,38 % 115,60 % 99,40 % 95,08 %
Soliditet (%) 19,99 % 16,71 % 36,92 % 15,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 172,33 % 285,66 % 84,71 % 322,73 %
Riskbuffert (%) 34,39 % 47,68 % 31,02 % 51,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,15 % 31,12 % 12,85 % 36,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 574 509 432 494
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!