Nyckeltal för Blasieholmen 54 Restaurang AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 400 26 692 28 272 46 530
Övriga rörelseintäkter 154 2 481 1 896 0
Total omsättning 35 554 29 173 30 168 46 530
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 5
Kostnad sålda varor 35 320 30 300 32 187 42 923
Rörelseresultat -587 -2 079 -3 127 2 488
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -582 -2 081 -3 127 2 487
Skatt -89 -415 -628 570
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -582 -2 081 -3 127 2 487
Årets resultat -493 -1 666 -2 499 1 917
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -582 -2 081 -3 127 2 487
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 346 274 678 1 058
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 1 18 34
Summa materiella anläggningstillgångar 346 275 696 1 092
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 132 1 043 628 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 132 1 043 628 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 478 1 318 1 324 1 092

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 997 1 036 1 232 1 229
Summa varulager 997 1 036 1 232 1 229
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 479 1 142 36 587
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 537 5 938 5 399 5 349
Summa kortfristiga fordringar 7 016 7 080 5 435 5 936
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 587 3 185 845 6 877
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 600 11 301 7 512 14 042
Summa tillgångar 12 078 12 619 8 836 15 134

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -5 078 -3 412 -913 -2 830
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 6 076 5 446 3 993 3 447
Årets resultat -493 -1 666 -2 499 1 917
Summa fritt eget kapital 505 368 581 2 534
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 605 468 681 2 634
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 365 1 818 716 2 781
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 108 10 333 7 439 9 719
Summa kortfristiga skulder 11 473 12 151 8 155 12 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 12 078 12 619 8 836 15 134

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 36 26 33 51
Löner till styrelse & VD 1 365 1 286 1 206 1 229
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 13 366 11 801 13 191 14 565
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 913 5 374 5 687 7 442
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 5 446 5 446 3 993 3 447
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 5 446 5 446 3 993 3 447
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 83,70 % 84,48 % 77,01 % 102,50 %
Soliditet (%) 5,01 % 3,71 % 7,71 % 17,40 %
Avkastning på eget kapital (%) -96,20 % -444,66 % -459,18 % 94,42 %
Riskbuffert (%) -4,82 % -16,49 % -35,39 % 16,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,65 % -7,80 % -11,06 % 5,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 503 436 310
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord