Nyckeltal för Bjursås Snickeri Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 721 7 785 6 473 9 776
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 314 98 0 0
Total omsättning 12 035 7 883 6 473 9 776
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 561 3 672 2 114 3 611
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 206 878 1 103 973
Personalkostnader 2 991 1 931 1 927 2 561
Avskrivningar 332 371 345 399
Summa rörelsekostnader -11 090 -6 852 -5 489 -7 544
Rörelseresultat 945 1 030 984 2 232
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 271 1 700 1 364 2 260
Skatt 91 155 6 26
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 076 1 010 930 2 170
Årets resultat 480 545 8 73
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 149 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 20 53 63
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 076 1 010 930 2 170
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag -700 -1 000 -1 350 -2 161
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 195 690 434 90
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 340 386 433 479
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 115 400 724 1 023
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 455 786 1 157 1 502
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 455 786 1 157 1 502

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 402 3 791 3 738 3 602
Summa varulager 2 402 3 791 3 738 3 602
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 2 587 1 768 1 255 1 301
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 258 258 1 377 1 104
Övriga kortfristiga fordringar 636 569 335 292
Summa kortfristiga fordringar 3 481 2 595 2 967 2 697
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 411 1 282 3 033 3 202
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 8 294 7 669 9 737 9 500
Summa tillgångar 9 749 8 455 10 894 11 002

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 5 182 4 637 4 629 4 556
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 480 545 8 73
Summa fritt eget kapital 5 662 5 182 4 637 4 629
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 5 782 5 302 4 757 4 749
Summa obeskattade reserver 330 525 1 215 1 649
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 233 648 1 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 233 648 1 320
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 233 400 672 672
Leverantörsskulder 617 242 512 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 650 1 000 1 100 0
Övriga kortfristiga skulder 1 137 752 1 990 2 082
Summa kortfristiga skulder 3 637 2 394 4 274 3 284
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 9 749 8 455 10 894 11 002

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 5 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 4 000 4 000 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 450 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 450 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 162,00 % 161,95 % 140,38 % 179,63 %
Soliditet (%) 61,80 % 67,28 % 51,89 % 54,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,86 % 17,75 % 16,45 % 36,38 %
Riskbuffert (%) 10,75 % 11,46 % 8,01 % 19,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,04 % 12,72 % 13,55 % 21,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord